Tagged zabrana rada

Studentima zabranjeno raditi u gradskim upravama

Zbog provo?enja mjera racionalizacije, zagreba?ki gradona?elnik Milan Bandi? je 1. sije?nja donio odluku kojom je zabranjeno zapošljavanje studenata u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba i gradskim ustanovama koje se financiraju iz Prora?una Grada Zagreba. Odluka je donesena uslijed pregovora sa sindikatima i odluke o sklapanju kolektivnih ugovora sa službenicima i namještenicima u upravnim tijelima grada Zagreba, kojima bi se…

©2019 Televizija Student