Svega 8% mladih koristi šalabahtere tijekom školovanja

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Oslanjaju li se studenti i u?enici pri polaganju testova na svoje ili tu?e znanje ili koriste alternativne metode poput šalabahtera, istražio je portal EduCentar na 360 ispitanika.

Ve?ina ispitanika (87%) pri polaganju testova se oslanja isklju?ivo na svoje znanje

Ispitanici su svjesni da ?e jednog dana morati samostalno zara?ivati stoga ne koriste šalabahtere. „To je najteži, ali i jedini pravi put“, isti?e jedan od ispitanika dok se drugi nadovezuje ‘da je njegovo znanje ujedno i najbolje znanje’.

Ujedno, ispitanici isti?u da postoji mogu?nost suspendiranja ili kažnjavanja ukoliko budu uhva?eni u prepisivanju pa ne žele riskirati.

8% ispitanika pri polaganju testova koristi šalabahtere

Mali broj ispitanika ipak koristi šalabahter prilikom pisanja testova, ali se ne oslanjaju isklju?ivo na njega: „Nekad zaista dobro do?e, pogotovo ukoliko se u testu pojavi pitanje na koje ne znam odgovor u potpunosti“, navodi jedan od ispitanika.

Neki ispitanici šalabahter doživljavaju kao mali podsjetnik: „Posluže kao podsjetnik, no to ne zna?i da ne u?im za ispit.“

Na intuiciju i snalažljivost oslanja se 3% ispitanika    

Kao naj?eš?u metodu prilikom polaganja testova dio ispitanika isti?e intuiciju i snalažljivost. Ispitanici navode ‘da se u slu?aju kada kolege nisu susretljivi oslanjaju na svoj instinkt koji je naj?eš?e nepogrešiv’.

Dio ispitanika isti?e ‘kombinaciju znanja, snalažljivosti i pomo?i kolega’ kao na?in polaganja ispita.

Najmanji dio ispitanika (2%) oslanja se na znanje kolege do sebe

Ovi ispitanici smatraju da je znanje kolege pokraj kojeg sjede dovoljno kako bi položili test. Ponekad ‘zajedni?kim snagama rješavaju test’, ali naj?eš?e kolega ima dovoljno znanja za solidnu ocjenu.

 

 

* Podaci su dobiveni putem ankete provedene na portalu EduCentar koja se sastojala od samo jednog pitanja. Zbog jednostavnosti ispunjavanja ankete nisu zabilježeni demografski podaci o ispitanicima tako da se rezultati ne mogu generalizirati, ali su indikativni.

 

Informacije i fotografija: EduCentar


Više o


©2019 Televizija Student