Stažiranje u Europskoj komisiji

Europska komisija otvorila je prijave za petomjese?no stažiranje koje ?e trajati od 1. listopada do 1. velja?e. Pro?itajte što vam je potrebno za prijavu!

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu svi studenti uz uvjet da imaju potvrdu (diploma) za završeni preddiplomski studij i da su dobri govornici minimalno dva službena jezika Europske unije (engleski, francuski ili njema?ki jezik). Komisija ove godine nudi oko 1400 mjesta. Ukoliko ?ete se prijavljivati za stažiranje na polju prijevoda, morate biti u mogu?nosti prevesti na mati?ni jezik tekstove dva službena jezika Europske unije.

Zašto bi se trebali prijaviti?

Prijavom za odra?ivanje pripravni?kog staža dobijate mogu?nost petomjese?nog rada u Europskoj komisiji ili u nekom njenom resoru. Stažiranje je u potpunosti pla?eno – mjese?na pla?a iznosi 1000 eura te su pla?eni troškovi putovanja. U ovaj aranžman uklju?eno je zdravstveno osiguranje i osiguranje u slu?aju nesre?e.

Što se o?ekuje od vas?

Prije same prijave, trebate biti otvoreni i zainteresirani za europske teme, kao i posjedovati volju za u?enje o pravilima rada. Svojim mladim pogledom na svijet mo?i ?ete pomo?i stalnim zaposlenicima da shvate zahtjevanja grupacija. Pripravnici ?e imati odre?ena zaduženja ovisno o resuru u koji ?e biti smješteni. Dnevni posao ?e se sastojati od poha?anja i organiziranja sastanaka, radnih grupa, javnih saslušanja i foruma. Od vas ?e se o?ekivati da istražujete i pripremate potrebnu dokumentaciju, izvještaje i konzultacije te da odgovarate na pitanja. Tako?er ?ete biti u mogu?nosti organizirati odre?ene projekte i voditi ih.

Što dobivate ovim stažiranjem?

Osim što ?e vam u životopisu mo?i pisati stavka da ste radili u Europskoj komisiji, pružit ?e vam se unutarnji pogled na funkcioniranje europskih institucija. Imat ?ete mogu?nost obogatiti prakti?no iskustvo, kao i priliku da primjenite akademsko iskustvo u praksu.

Gdje se prijaviti?

Svoju prijavu možete podnijeti na službenim stranicama Europske komisije.

Izvor: studentski.hrViše o


©2019 Televizija Student