SMOTRA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

array(3) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) [2]=> int(2249) }

Srednjoškolci, studenti i svi željni znanja pozvani su na Smotru sveu?ilišta u Zagrebu. 31 fakultet, 3 umjetni?ke akademije i visoka u?ilišta iz Zagreba i ostalih dijelova Republike Hrvatske predstavit ?e svoja usmjerenja i projekte svim zainteresiranim posjetiteljima. Osim štandova posjetitelje o?ekuje i prezentacija Najbolje sa Sveu?ilišta. Ideja je prezentirati uspješne projekte i postignu?a koja fakultete Sveu?ilišta izdižu iz prosjeka.
Smotra je idealne prilika za sve neodlu?ne studente, budu?e brucoše, ali i zainteresirane za doktorske i specijalisti?ke studije da prije svoje kona?ne odluke vide što im sve zagreba?ko Sveu?ilište nudi.
Smotra se održava od ?etvrtka (23. studeni) do subote (25. studeni) u Studentskom Centru, a evo i programa:

KINO DVORANA – NAJBOLJE SA SVEU?ILIŠTA

?ETVRTAK 23. studenoga 2017. od 10.30 do 17.00

 

10.30 – 12.45   Predstavljanje društvenoga podru?ja

 

10.30 – 10.45   Ekonomski fakultet – prof. dr. sc. Velimir Sri?a: Inovacijama do poslovnog uspjeha

10.50 – 11.05    Fakultet organizacije i informatike Varaždin – Boris Tomaš, mag. inf.: IOT: Internet of things OR innovation of teaching

11.10 – 11.25   Fakultet politi?kih znanosti – doc. dr. sc. Marijana Grbeša: Tko su celebrity politi?ari i može li Beyonce spasiti demokraciju?

11.30 – 11.45    Pravni fakultet – doc. dr. sc. Sun?ana Roksandi? Vidli?ka, doc. dr. sc. Marko Juri? i Matea Perica: Pravo i pravda: kako pobijediti u sporovima pred najvišim me?unarodnim sudovima?

11.50 – 12.05   U?iteljski fakultet – Marko Greguri?: Interdisciplinarnost u obrazovanju u?itelja i odgojitelja

12.10 – 12.25   Kineziološki fakultet – dr. sc. Tomislav Rup?i?: Sportska dijagnostika

12.30 – 12.45   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – doc. dr. sc. Ante Bili? Prci? i studenti ERF-a: Razli?itost kao poticaj

 

14.15 – 16.00   Predstavljanje humanisti?koga podru?ja

14.15 – 14.30    Hrvatski studiji – prof. dr. sc. Lovorka Brajkovi?: Emocionalna zrelost i psihološka dobrobit – put ka uspjehu

  1. 35– 14.50 Katoli?ki bogoslovni fakultet – dr. sc. Ana Bio?i?, dr. sc. Davor Šimunec, dr. sc. An?elo Maly: Iskustvo raznolikosti na Katoli?kom bogoslovnom fakultetu

14.55 – 15.10    Fakultet filozofije i religijskih znanosti- mag. phil. Dan ?akovi?: Zašto studirati filozofiju i religijske znanosti?

15.15 – 15.30    Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti – prof. dr. sc. Frano Dulibi?: Povijest karikature: izme?u povijesti umjetnosti i vizualnih komunikacija

15.45 – 16.00     Filozofski fakultet, Odsjek za fonetiku – doc. dr. sc. Diana Tomi?: #KadaDjecaPravilnoGovore

 

16.05 – 17.00  Predstavljanje umjetni?koga podru?ja

16.05 – 16.20    Akademija dramske umjetnosti – Tatjana A?imovi?, doc. art. i Tanja Lacko, doc. art. i studenti Hrvoje Korbar i Danijel Popovi?: Sve o ‘Lukavoj maloj lisici’

16.25 – 16.40   Muzi?ka akademija – Matija Kasai? Drakši?, Matija Jerkovi?, Mirta Borovac: Harmonija disonance i koncertni ciklusi Muzi?ke akademije

16.45 – 17.00   Akademija likovnih umjetnosti – izv. prof. art. Tomislav Buntak, izv. prof. art. Danko Friš?i?, dr. art. Ida Blaži?ko i mag. art. Melinda Šef?i?: Umjetni?ko obrazovanje i kompetencije=humanizacija društva

 

 

PETAK 24. studenoga 2017. od 10.15 do 17.00

 

10.15 – 14.10  Predstavljanje tehni?koga podru?ja

10.15 – 10.30   Gra?evinski fakultet- prof. dr. sc. Stjepan Lakuši?: Od ideje do svjetski prepoznatog gra?evinskog proizvoda u podru?ju zaštite okoliša

10.35 – 10.50   Fakultet strojarstva i brodogradnje – prof. dr. sc. Zoran Luli?: Vozila i okoliš

10.55 – 11.10   Metalurški fakultet – doc. dr. sc. Ivan Ivec: Metali svuda oko nas

11.15 – 11.30   Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije – izv. prof. dr. sc. Marijana Hranjec: Uklju?ivanje studenata na tržište rada

11.35 – 11.50   Rudarsko-geološko-naftni fakultet – izv. prof. dr. sc. Lidia Hrn?evi?: Život na RGN-u

11.55 – 12.10   Geotehni?ki fakultet – doc. dr. sc. Robert Paši?ko: Niskouglji?ni gradovi – što je to?

12.15– 12.30   Geodetski fakultet – doc. dr. sc. Ante Marendi? i izv. prof. dr. sc. Brankica Cigrovski-Deteli?: Geodezija – znanost za prakti?nu primjenu najnovijih tehnologija

12.35 – 12.50   Arhitektonski fakultet – doc. dr. sc. Luka Korlaet, studenti Bruno Lang Kosi? i Vili Rakita: Crtice o Arhi-tekturi

12.55 – 13.10   Tekstilno-tehnološki fakultet- Zorana Kova?evi?, dipl. ing.: Kako tekstil mijenja svijet

13.15 – 13.30   Grafi?ki fakultet – Iva Komesar, Vladimir Cviljušac i Nikola Mrvac: Vizualne komunikacije i obrazovanje u multimedijskom i web okruženju

13.35 – 13.50   Fakultet prometnih znanosti – izv. prof. dr. sc. Doris Novak, predstojnik Zavoda za aeronautiku: Tko upravlja nebom?

13.55 – 14.10   Fakultet elektrotehnike i ra?unarstva – Iva Gospodneti?, mag. physc.: Život i karijera, tijekom i nakon FER-a

 

15.00 – 17.00    Predstavljanje prirodoslovnoga podru?ja

15.00 – 15.15     PMF, Kemijski odsjek- Božena Lovri?, Andrea Usenik: Gdje ima dima… ima i vatre!

15.15 – 15.30     PMF, Biološki odsjek – doc. dr. sc. Duje Lisi?i?: O voluharicama i ljudima

15.30 – 15.45     PMF, Geološki odsjek- dr. sc. Hana Fajkovi?, dr. sc. Igor Felja: Geologija ili nepoznato o poznatom

15.45 – 16.00     PMF, Geografski odsjek – izv. prof. dr. sc. Aleksandar Luki?, dr. sc. Luka Valoži?: Scenariji razvoja ruralnih podru?ja Hrvatske do 2030.

16.00 – 16.15     PMF, Geofizi?ki odsjek – doc. dr. sc. Giuliana Verbanac: Magnetsko polje planeta Zemlje

16.15 – 16.30    PMF, Fizi?ki odsjek – izv. prof. dr. sc. Davor Horvati?: Zašto nema nezaposlenih fizi?ara?

16.30 – 16.45     PMF, Fizi?ki odsjek – doc. dr. sc. Ivica Smoli?: Kako “zvu?e” crne rupe?

16.45 – 17.00    PMF, Matemati?ki odsjek – doc. dr. sc. Marko Erceg: Imati ili biti? Moderni matemati?ar

 

SUBOTA 25. studenoga 2017. od 10.00 do 12.35

10.00 – 11.15     Predstavljanje biomedicinskoga podru?ja

10.00 – 10.15     Medicinski fakultet – prof. dr. sc. Davor Ježek: Reproduktivna medicina 21. stolje?a

10.20 – 10.35     Veterinarski fakultet – doc. dr. sc. Nika Brklja?a Bottegaro i dr. sc. Jelena Goti?: Kako postati doktor za konje?

10.40 – 10.55     Stomatološki fakultet – doc. dr. sc. Joško Viski?: Osmijehom kroz život

11.00 – 11.15     Farmaceutsko-biokemijski fakultet – studenti Marin Tušinec, Kevin Kova?, Bruno Ra?ki: Studentske udruge na FBF-u – pomo?ne tvari u životu jednog studenta

 

11.20 – 12.15   Predstavljanje biotehni?koga podru?ja

11.20 – 11.35    Prehrambeno-biotehnološki fakultet – doc. dr. sc. Ksenija Uroi?: Probiotici kao dar biotehnologije

11.40 – 11.55    Šumarski fakultet – doc. dr. sc. Milivoj Franjevi? i doc. dr. sc. Marin Hasan: Kukci u drvu: kuc, kuc, ima li koga?

12.00 – 12.15    Agronomski fakultet – izv. prof. dr. sc. Marko Vincekovi?, Slaven Juri? i Marko Viski?: Mala kapsula za veliku biljku

 

12.20 – 12.35   Predstavljanje studija Vojno vo?enje i upravljanje i Vojno inženjerstvo – kadet narednik Ivan Lovri?, kadet narednik Petar Antolovi? i kadetkinja desetnica Adriana Stub?ar: Život i rad kadeta na vojnim studijskim programima

 

13.30 – 14.30    Zatvaranje Smotre – dodjela priznanja sudionicima

 

FRANCUSKI PAVILJON

?ETVRTAK 23. studenoga 2017.

13.30    Sve?anost otvaranja Smotre

10.00 – 18.00    Zajedni?ko predstavljanje umjetni?kih akademija Sveu?ilišta u Zagrebu

15.00    Akademija likovnih umjetnosti: radionice, instalacije i izložba

PETAK 24. studenoga 2017.

10.00 – 18.00    Zajedni?ko predstavljanje umjetni?kih akademija Sveu?ilišta u Zagrebu

12.00    Muzi?ka akademija: nastup iznena?enja

SUBOTA 25. studenoga 2017.

9.00 – 15.00    Zajedni?ko predstavljanje umjetni?kih akademija Sveu?ilišta u Zagrebu

12.00    Akademija dramske umjetnosti: nastup iznena?enja

 

 

ZGRADA – ATRIJ (pored studentske menze)

?ETVRTAK 23. studenoga 2017.

12.45 – 13.30    Interaktivna predavanja: Studentsko doba – razvojna i psihološka perspektiva

– Kako donosimo odluke?

– Koje životne uloge i odabiri se nalaze pred studentima?

– Jesu li ti odabiri kona?ni?

PETAK 24. studenoga 2017.

14.15 – 15.00    Interaktivna predavanja: Odlike uspješnih studenata

– Koja je svrha studiranja?

– Jesu li najbolji studenti nužno i najuspješniji (u životu)?

– Što su nam sve trebali re?i, ali su mudro ?uvali za sebe?

SUBOTA 25. studenoga 2017.

12.45 – 13.30    Interaktivna predavanja: Samo-prezentacija (životopisi i motivacijska pisma)

– Osnovni savjeti, primjeri i komentari o tome:

Kako oblikovati životopis i motivacijsko pismo?

Što o?ekivati na selekcijskim intervjuima?

 

Sva predavanja održava Božidar Nikša Tarabi?, PhD student mag. psych. (Ured za studente Sveu?ilišta u Zagrebu)

 

ZGRADA

?ETVRTAK 23. studenoga 2017.

10.00 – 18.00    Izložbeni štandovi ostalih sudionika Smotre

PETAK 24. studenoga 2017.

10.00 – 18.00    Izložbeni štandovi ostalih sudionika Smotre

SUBOTA 25. studenoga 2017.

10.00 – 15.00    Izložbeni štandovi ostalih sudionika Smotre

 

 

 

?ETVRTAK 23. studenoga 2017.

10.00 – 18.00    Izložbeni štandovi sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu

PETAK 24. studenoga 2017.

10.00 – 18.00    Izložbeni štandovi sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu

SUBOTA 25. studenoga 2017.

10.00 – 15.00   Izložbeni štandovi sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu

 


Više o


©2019 Televizija Student