“Reshimo” izraelske Vertigo Dance Company

“Skupinu Vertigo Dance Company osnovali su Adi Sha’al i Noa Wertheim 1992. godine u Jeruzalemu te, osim što je skupina prisutna na svjetskim pozornicama, ona predstavljala jedinstvenu organizaciju Eko-Art sela. Skupina pripada ve? etabliranoj generaciji plesnih ansambala koje djeluju u Izraelu a sastoji se od osam izuzetnih plesa?a koje smo imali prilike upoznati i kroz predstavu Reshimo.

Inspiracija kabalom, ina?e nije neuobi?ajena tema za koreografkinju, koja ?esto uz ekološke teme  sa kriti?kim osvrtom obra?uje ili spaja i teme vezane uz židovstvo, židovsku kulturu, ritual, vjeru, misticizam. Wertheim   svakako   pripada krugu suvremene izraelske plesne scene unutar koje uo?avamo prepoznatljvu teatralnost i senzibilitet.
Scena je gotovo pa ogoljela, animirana povremeno samo svjetlima i rasplesanim tijelima plesa?a koji se povremeno kotrljaju preko pozornice, ili poska?u, okre?u, nadiru prema naprijed, bjesomu?nim trkom uokolo, povla?e se u pozadinu, povremeno se glasaju, ritmi?ki stapaju, od dueta i sola  do efektnih prelazaka i grupnih rješenja  poput one kada plesa?ica Marija Slavec prelazi s jedne strane pozornice na drugu premoš?uju?i prostor koriste?i dijelove tijela drugih plesa?a koje ju povremeno nose, podupiru, prenose… gotovo da lebdi.

Našu pažnju ne plijeni toliko sam ples, niti kompozicija kao takva  koliko vrlo suptilan, efektivan spoj glazbe i plesa, a naro?ito kvaliteta samog pokreta, njegove izvedbe te izuzetna muzikalnost samih plesa?a.  Upravo ta  plesnost (ne rasplesanost) zadržava našu pažnju. Originalna glazba koju potpisuje Ran Bagno savršeno  ulazi u dijalog sa plesom i tako se uzajamno nadopunjuju.

Ni u jednom trenutku ne možemo re?i da postoji slaba to?ka me?u plesa?ima niti da je jedan bolji od drugog pa i onda kada imaju istaknuta sola.

Što god da ponijeli sa sobom od predstave same, možemo svakako zaklju?iti da je Reshima jedna lijepa, suptilno izvedena predstava te da sat vremena koji smo proveli u zajedni?kom vremenu i prostoru   svi ?emo,  barem  neko vrijeme,  pamtiti te možemo zaklju?iti da se  doista isplatilo svjedo?iti radu u nastajanju i predstavi Reshimo. A Izraelskom veleposlanstvu i Veleposlaniku Amraniju, ako i skupini Vertigo  možemo zavaliti na još jednom daru plesu.”

Tekst: Marina Nikoli?Više o


©2019 Televizija Student