Projekt ICT-AAC pomaže djeci razvijajući aplikacije za tablete

Projekt ICT-AAC (Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama) provode ?etiri fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i ra?unarstva, Edukacijsko-rehabilitacijski, Grafi?ki i Filozofski fakultet, nekoliko suradnih udruga te malih i srednjih tvrtki.

1. Poštovani gospodine Podobnik, mogli bismo re?i da je ve? sada projekt zaživio u Hrvatskoj. No, recite nam kako je sama ideja postala djelo? Što je sve bilo potrebno organizirati?

Prije svega, ovo je za nas bio velik izazov. Naime, pripremu prijave na IPA natje?aj zapo?eli smo još u 2011. godini, dakle, gotovo dvije godine prije nego što je sam projekt krenuo, i to u ožujku 2013. godine. Na inicijativu izv. prof. dr. sc. Željke Car i prof. dr. sc. Ignaca Lovreka s Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva okupila su se ?etiri fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu (konzorcij) sa znanjem i kapacitetom dizajniranja, izvedbe te pronalaska rješenja za unaprje?enje komunikacijskih mogu?nosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama te smo krenuli u izradu prijave na IPA natje?aj, što je uklju?ivalo pripremu vrlo složene dokumentacije, kako po opsegu, tako i po sadržaju.

U me?uvremenu, tijekom 2012. godine, Fond za razvoj Sveu?ilišta u Zagrebu financirao je projekt „ICT sustavi za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama”, koji je uklju?ivao suradnike sa sva ?etiri fakulteta, ali je po broju uklju?enih suradnika te predvi?enih aktivnosti bio puno manji nego projekt ICT-AAC. Me?utim, projekt koji je financirao Fond za razvoj Sveu?ilišta u Zagrebu poslužio nam je s jedne strane kao izvrsna platforma za pripremu prijave na IPA natje?aj, a s druge je strane u sklopu njega odra?en dio aktivnosti koje su nam omogu?ile brži napredak na po?etku projekta ICT-AAC. Sam projekt ICT-AAC, financiran u sklopu programa IPA, po?eo je u tre?em mjesecu 2013. godine te traje 24 mjeseca. Me?utim, ve? sada radimo na dugoro?noj održivosti aktivnosti koje izvodimo u sklopu projekta ICT-AAC te se nadamo da ?e do ožujka 2015. godine projekt zaživjeti i nakon dogovorenog datuma.

2. Dakle, projekt administrativno provodi Središnja agencija za financiranje i ugovaranje, a sama vrijednost projekta je 767.275,08 eura, od ?ega 549.752,59 eura sufinancira Europska unija (EU) u sklopu programa IPA. Recite, kakva su Vaša iskustva s EU? Je li bilo teško do?i do fondova EU i je li EU prepoznala zna?aj budu?eg projekta?

Ponajprije, mogli bismo re?i da je proces evaluacije, koji se provodio u dvije etape, te finalnih pregovora nakon što je projekt odobren bio dugotrajan. Bilo je potrebno poslati opsežnu dokumentaciju o ideji i ciljevima projekta te objasniti stru?nost i kapacitet projektnog konzorcija za izvedbu zamišljenog. Nije bilo lako te je u cijeli proces bilo potrebno uložiti puno vremena i truda. Me?utim, danas ponosno i zadovoljno mogu re?i da se sve to isplatilo. Primjerice, danas na projektu radi više od 30 ?lanova. Od toga je 8 novozaposlenih ?ije se pla?e financiraju iz samog projekta. Ostala 23 ?lana, koji su asistenti ili profesori na jednom od fakulteta koji ?ine konzorcij, svojim radom u vrijednosti od 220 000 eura sufinanciraju projekt. Nadalje, kroz suradne udruge te male i srednje tvrtke imamo na desetke izravno uklju?enih pojedinaca u provedbu projekta te još stotine njih koji sudjeluju u specifi?nim fazama (primjerice, anketiranje potreba ili evaluacija aplikacija).

Ipak, najsretniji smo kada vidimo kako aplikacije koje smo razvili zaista pomažu osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, prvenstveno djeci. Ta ?injenica motivira sve koji su uklju?eni u projekt u pokušaju stvaranja dodatne vrijednosti koja nadilazi obe?ano u ugovoru potpisanom s EU.

3. Važno je istaknuti kako je projekt usmjeren na prenošenje znanja i razvoj novih usluga potpomognute komunikacije u podru?ju informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) te je namijenjen osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Na koji se na?in konkretno pomaže tim osobama?

Dakle, projekt je fokusiran prvenstveno na djecu predškolske i školske dobi koja imaju neki oblik složenih komunikacijskih potreba. Bilo nam je važno da prona?emo na?in na koji ?emo njihovim roditeljima i pomaga?ima olakšati odre?ene svakodnevne aktivnosti koje ina?e izvode bez pomo?i ICT-a (primjerice, izrada prilago?enih edukacijskih materijala) pa da roditelji i pomaga?i mogu svoje vrijeme, kojeg nažalost svi imamo ograni?eno, provoditi s djecom umjesto izra?uju?i materijale za njih. Pomo?u aplikacija se olakšava u?enje slova, brojki, životinja, biljaka i sli?no. Dodatno, za dijete koje slabije vidi, aplikacija se personalizira te se ikone pove?aju. Kolege s Grafi?kog fakulteta su zaslužne za izgled aplikacija, kolege s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta odlaze u udruge ili specijalizirane institucije (primjerice, inkluzivne vrti?e) po savjete kako bi kolege i studenti na Fakultetu elektrotehnike i ra?unarstva što bolje prilagodili aplikacije djeci sa složenim komunikacijskim potrebama.

Sve naše aplikacije su besplatne, a tableti na kojima se one pokre?u mogu se nabaviti ve? od 1000 kuna.

4. Koji je glavni cilj projekta?

Glavni cilj projekta je pomo?i dionicima iz domene potpomognute komunikacije s našim aplikacijama. Ovdje prije svega mislim na razvoj društvene uklju?enosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama te poboljšanje u?inkovitosti vremena i truda koji ulažu stru?njaci i ostali pomaga?i uklju?eni u stalnu brigu o osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Ne manje bitan cilj projekta ICT-AAC jest izgraditi kapacitete za tehnološki prijenos i komercijalizaciju znanja i ekspertize projektnog konzorcija te potaknuti stvaranje inovativnih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama koje ?e se temeljiti na prijenosu znanja konzorcija o potpomognutoj komunikaciji i razvoju rješenja informacijsko-komunikacijske tehnologije prema malim i srednjim tvrtkama.

Tako?er, tražimo na?ine osiguranja održivosti projekta jer ne želimo da ovo ostane samo projekt u trajanju od dvije godine, ve? da se projektne aktivnosti institucionaliziraju jer rješavaju probleme od društvene važnosti u Hrvatskoj, ali i izvan njenih granica. Nadalje, u budu?nosti bismo željeli da projektni rezultati ne uklju?uju samo razvijene aplikacije, ve? da stvorimo i održavamo platformu za roditelje i stru?njake koja ?e omogu?iti dijeljenje informacija, savjeta i alata u domeni potpomognute komunikacije. Zbog svega navedenog nam je vrlo bitno da se država i državna tijela na svim razinama što više uklju?e u projektne aktivnosti.

5. Koja javna doga?anja organizirate u sklopu projekta?

U sklopu projekta organiziraju se otvorena vrata, treninzi, edukacije, javna predstavljanja te diseminacijski doga?aji. Primjerice, na edukacijama se savjetuje roditeljima i djeci kako dohvatiti razvijene aplikacije te na koji na?in ih instalirati na tablet i koristiti. Na primjer, kolege i studenti s Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta savjetuju posjetitelje na javnim doga?anjima na koji na?in koristiti aplikacije kako bi pomogli djeci sa složenim komunikacijskim potrebama.

Pozivamo sve zainteresirane da prate web stranicu našeg projekta te naše Facebook i Twitter stranice za informacije o terminima i lokacijama nadolaze?ih javnih doga?anja koje organizira projekt ICT-AAC. Ovdje se tako?er mogu na?i i izvještaji te materijali s ve? održanih javnih doga?anja.

6. Kako napreduje izrada aplikacija? U kojoj ste trenutno fazi te radite li na novim aplikacijama?

Zadovoljni smo s dosadašnjim tempom razvoja aplikacija. Trenutno je razvijeno pet aplikacija, a jedna je aplikacija u finalnoj fazi izrade. Mogli bismo re?i da do kraja projekta o?ekujemo oko deset do petnaest aplikacija, ovisno o tome koliko ?e biti zahtjevna izrada novih aplikacija ?ije ideje i izvedbe usuglašavamo s krajnjim korisnicima kroz nekoliko krugova evaluacije. Primjerice, prosje?an razvoj jedne aplikacije traje oko 3 mjeseca. Najprije se usuglašava ideja aplikacije, pa se zatim radi prototip aplikacije te se onda aplikacija daje užem krugu djece i roditelja na korištenje i finalnu evaluaciju. Kroza sve ove korake aplikacije se prilago?avaju i usavršavaju. Tek nakon finalne evaluacije aplikacije se daju na javno korištenje, a njihov dohvat je besplatan.

7. Tko je radio aplikacije, jesu li ih radili i studenti preddiplomskog ili diplomskog studija?

Aplikacije primarno izra?uju studenti doktorskih ili specijalisti?kih studija, ali u dio aktivnosti uklju?ujemo i studente preddiplomskog i diplomskog studija koji sudjeluju u izradi prototipova aplikacija u sklopu svojih završnih ili diplomskih radova.

Do sada je u sklopu projekta razvijeno pet aplikacija. To su Matemati?ki vrtuljak, Slovarica, Komunikator, Matemati?ka igraonica i e-Galerija (u svim službenim imenima aplikacija nalazi se prefiks ICT-AAC ispred imena aplikacije, tako da se aplikacije mogu jednozna?no prona?i i dohvatiti iz službenih globalnih web spremišta aplikacija za tablete). Aplikacije omogu?avaju lakše u?enje slova, re?enica ili fraza te djeci pomažu u usvajanju komunikacijskih i matemati?kih vještina i znanja.

Jurica Babi?, doktorski student Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva koji izra?uje aplikacije i Jurica Doli?, doktorski student Grafi?kog fakulteta koji brine o dizajnu aplikacija objasnili su nam kako funkcionira aplikacija „ICT-AAC Slovarica“, koja olakšava u?enje povezanosti izme?u vizualnog simbola i novog fonološkog oblika. Upravo takvi upareni vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece poti?u, održavaju i unaprje?uju vještine rane pismenosti neophodne za ?itanje, a kasnije i za pisanje. Aplikacija je u potpunosti prilago?ena specifi?nim potrebama osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Primjerice, djeci koja su slabovidna nudi se opcija s ve?im kontrastom. Više na slici:

Izvor: studentski.hr

 

 Više o


©2019 Televizija Student