Prelazimo li na e-studiranje?

Sveu?ilišni ra?unski centar Sveu?ilišta u Zagrebu – Srce objavio je kako je do sada u akademskoj godini 2013./2014. otvoreno preko 1400 e-kolegija na sustavu za e-u?enje Merlin. Ovako velik broj online kolegija, kako sastavnica Sveu?ilišta u Zagrebu, tako i ostalih hrvatskih sveu?ilišta i visokih škola, pokazuje kako raste broj profesora koji su spremni iskoristiti dostupnost naprednih tehnologija te podršku koju im pruža Centar za e-u?enje Srca.

Sustav za e-u?enje Merlin, koji se bazira na softverskom rješenju Moodle, u potpunosti je prilago?en potrebama svojih korisnika – profesora i studenata. Primarno je namijenjen svima na Sveu?ilištu u Zagrebu, ali i ostalim ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Merlin se sastoji od sustava za e-u?enje, sustava e-portfolio (sustav koji služi za evidentiranje i prezentiranje ste?enih kvalifikacija i iskustava, a koji može biti privatan ili ga se može objaviti) i sustava za webinare (prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se prenosi internetom u realnom vremenu, a uklju?uje video, audio i tekstovnu komunikaciju izme?u sudionika te mu je glavno obilježje interaktivnost), a za prijavu je potreban aktivan elektroni?ki identitet u sustavu AAI@EduHr.

Kako bi studentima i profesorima omogu?ili lakše prilago?avanje brzom razvoju e-u?enja, Centar za e-u?enje redovito organizira radionice i te?ajeve na tu temu, sljede?a od kojih ?e biti održana od 16. do 22. sije?nja 2014. Više informacija te kako se prijaviti možete prona?i na stranicama Centra. To?an raspored novih kolegija Srce ?e objaviti po?etkom sije?nja.

Više o Sustavu za e-u?enje Merlin možete pro?itati ovdje.

Izvor: studentski.hr Više o


©2019 Televizija Student