Predstavljanje Instituta za razvoj obrazovanja na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu i Rijeci

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Organizator Sajma održat ?e niz stru?nih predavanja i radionica za posjetitelje.

 

Institut za razvoj obrazovanja predstavit ?e na skorašnjem Sajmu stipendija i visokog obrazovanja, s jedne strane, svoju istraživa?ku i zagovara?ku djelatnost usmjerenu ponajprije na unapre?ivanje politike financiranja i socijalne dimenzije visokog obrazovanja. S druge strane, IRO ?e predstaviti niz jedinstvenih usluga i resursa za uspješan pronalazak studijskih programa i raznih oblika financijske pomo?i za studij u Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam ?e se održati 13. listopada 2015. u Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu te 15. listopada 2015. na Sveu?ilištu u Rijeci. Više informacija o programu Sajma dostupno je na www.stipendije.info i na Facebook stranici Tražim stipendiju (www.facebook.com/trazim.stipendiju).

Osim što je organizator Sajma, Institut za razvoj obrazovanja (IRO) ove ?e se godine predstaviti i kao izlaga? Sajma s nizom usluga namijenjenih studentima i u?enicima završnih razreda srednjih škola. Pored navedenoga, IRO ?e predstaviti i svoju istraživa?ku i zagovara?ku djelatnost s klju?nim publikacijama usmjerenim na unapre?ivanje politika visokog obrazovanja. Prvo, IRO ?e predstaviti svoje usluge informiranja i savjetovanja o mogu?nostima studiranja u Hrvatskoj i inozemstvu. U proteklih 16 godina IRO je postao centralno mjesto u Hrvatskoj po pitanju obrazovnog usmjeravanja za pronalazak prikladnog studijskog programa, financijske potpore za studij, sastavljanje uspješne prijave za studij u inozemstvu te za polaganje potrebnih ispita za upis na inozemna visoka u?ilišta. IRO godišnje obradi više od 10,000 upita, dok njegove internetske stranice bilježe više od 2 milijuna posjeta godišnje. Obrazovni savjetnici ?e na štandu IRO-a predstaviti usluge savjetovanja, programe obrazovanja i priprema za polaganje raznih me?unarodnih ispita te resurse poput specijalizirane internetske stranice i e-baze za traženje stipendija www.stipendije.info.

 

Drugo, IRO je ve? 16 godina jedini ovlašteni EducationUSA centar u Hrvatskoj koji besplatno pruža informacije o mogu?nosti studiranja i financiranja studija u SAD-u. IRO je dio me?unarodne mreže više od 400 EducationUSA centara diljem svijeta, a na Sajmu ?e predstaviti brojne usluge putem kojih se studenti i u?enici mogu uspješno pripremiti za studij u SAD-u. Tako?er, bivši studenti razli?itih ameri?kih sveu?ilišta pružat ?e na Sajmu prakti?ne savjete o upisu i studiranju na ameri?kim sveu?ilištima te objasniti kako im je to iskustvo omogu?ilo uspješan pronalazak zaposlenja po povratku u Hrvatsku. Budu?i da je IRO ovlašteni centar za provo?enje testiranja za najvažnije ameri?ke ispite potrebne za upis na visoka u?ilišta, posjetitelji Sajma mo?i ?e saznati sve informacije o prijavama i polaganju slijede?ih ispita: TOEFL, GMAT, GRE, SAT i ACT. U sklopu ovogodišnjeg Sajma u?enici i studenti ?e mo?i sudjelovati u besplatnim prakti?nim radionicama o polaganju spomenutih testova te pisanju eseja i drugih dijelova prijave za studij.

 

Tre?e, IRO u proteklih 10 godina snažno razvija svoju istraživa?ku i zagovara?ku djelatnost usmjerenu na unapre?ivanje politika visokog obrazovanja. Posebnu ekspertizu IRO je razvio u podru?ju financiranja visokog obrazovanja pa ?e zbog toga predstavnici IRO-a u sklopu Sajma sudjelovati na okruglom stolu o tome kako unaprijediti sustav financijske pomo?i studentima (studentski standard). To ?e biti prilika da IRO predstavi svoj prijedlog unapre?enja sustava financiranja visokog obrazovanja u Hrvatskoj te svoje stru?ne publikacije u kojima su razra?eni svi navedeni prijedlozi. Budu?i da IRO aktivno zagovara unapre?ivanje obrazovnih politika kao ?lan klju?nih nacionalnih tijela u podru?ju obrazovanja – predstavnici IRO-a ?lanovi su Nacionalnog vije?a za razvoj ljudskih potencijala, Nacionalne skupine za unapre?enje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Upravnog vije?a Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, brojna popratna doga?anja u okviru programa Sajma bit ?e prilika da predstavnici IRO-a javnost detaljnije upoznaju s navedenim zagovara?kim aktivnostima.

 

Organizaciju ovogodišnjeg Sajma omogu?ile su potpore brojnih partnera: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Primorsko Goranska županija te Grad Rijeka (Donatori i pokrovitelji), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije, Centar Republike Slovenije za mobilnost i europske programe obrazovanja i usavršavanja (CMEPIUS) i Veleposlanstvo Republike Slovenije (Zemlja partner), Nacionalna i sveu?ilišna knjižnica u Zagrebu i Sveu?ilište u Rijeci (Glavni Partneri) te RIT Croatia, UniWorld i slovenska sveu?ilišta Sveu?ilište u Ljubljani, Sveu?ilište u Mariboru, Sveu?ilište u Primorskoj (Srebrni sponzori).

 

Kako je bilo na prošlogodišnjem Sajmu stipendija i visokog obrazovanja, možete vidjeti u videu:

http://www.stipendije.info/hr/sajam/o_sajmu.

 

***

 

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) utemeljen je 1999. godine kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO se ve? šesnaest godina sustavno bavi visokim obrazovanjem, posebice u podru?jima financiranja visokog obrazovanja, jednakosti pristupa visokom obrazovanju, povezivanja visokog obrazovanja s tržištem rada te akademske mobilnosti, a od 2005. godine jednom godišnje organizira Sajam stipendija i visokog obrazovanja na kojemu se predstavljaju stipendije, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim gra?anima za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam stipendija i visokog obrazovanja doga?aj je neprofitnog karaktera od iznimne važnosti za hrvatsku akademsku zajednicu i društvo u cjelini te je u jedanaest godina svojeg postojanja postao jedan od najvažnijih doga?aja u visokom obrazovanju u Južnoj i Jugoisto?noj Europi.

 

Tekst i fotografija: Sajam stipendija

 

 

 Više o


©2019 Televizija Student