Predstavljanje Agencije za mobilnost i programe Europske unije na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja u Zagrebu i Rijeci

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Erasmus+, najve?i program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. godine, osobitu pažnju posve?uje internacionalizaciji visokog obrazovanja. Agencija za mobilnost i programe EU, koja provodi program Erasmus+ na nacionalnoj razini, osiguravanjem mogu?nosti za mobilnost pojedinaca i me?unarodnu suradnju u podru?ju znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih, aktivno pridonosi ja?anju ljudskoga i demokratskog potencijala, internacionalizaciji i konkurentnosti hrvatskog društva. Agencija ?e predstaviti svoje programe i aktivnosti na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja koji ?e se održati 13. listopada 2015. u Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu te 15. listopada 2015. na Sveu?ilištu u Rijeci. Više informacija o programu Sajma dostupno je na www.stipendije.info.

 

Financijskoj krizi usprkos, Europska unija pokazuje svoju usmjerenost na razvoj i ulaganje u obrazovanje, osposobljavanje i mlade pove?avaju?i prora?un programa Erasmus+ za 40 % više u odnosu prema prijašnjim generacijama programa. Novi koncept omogu?io je ve?i raspon suradnje izme?u razli?itih sektora, s osobitim naglaskom na suradnju s poslovnim sektorom, kao i suradnju s partnerskim zemljama – izvan granica EU-a. Program je stvoren kao instrument s pomo?u kojeg se ostvaruju ciljevi EU politika u obrazovanju, osposobljavanju i podru?ju mladih.

 

Kroz sudjelovanje u sektorskom programu Erasmus Hrvatska je prepoznata kao snažan partner u programu i poželjno odredište mobilnosti. Brojevi mobilnosti rastu unutar novog programa Erasmus+. Što se prethodnih rezultata ti?e, Hrvatska je u okviru ranijeg 7-godišnjeg ciklusa Programa za cjeloživotno u?enje u sektorskom programu Erasmus sudjelovala 5 godina. Pristup programu ostvaren je u akademskoj godini 2009./2010., a završetkom akademske godine 2013./2014. zaklju?ena je peta godina sudjelovanja u okviru ?ega je mogu?nost odlazne mobilnosti iskoristilo 4,189 studenata te 1,057 nastavnika i nenastavnog osoblja. U tu su svrhu sudjeluju?a visoka u?ilišta ostvarila više od 9.5 milijuna eura. Dolazna studentska mobilnost Hrvatskoj je otvorena punopravnim pristupanjem Programu za cjeloživotno u?enje 2011. godine te od tada bilježimo brzorastu?u dolaznu mobilnost u okviru koje je u tri akademske godine ostvareno 1,769 mobilnosti. Studentima su najzanimljivije odlazne destinacije Austrija, Njema?ka i Italija; a osoblju Slovenija, Italija i Austrija. U obje kategorije mobilnosti prevladavaju žene, što je u skladu i s europskim prosjekom. U odnosu prema europskom prosjeku, Hrvatska je zna?ajno više programskih sredstava usmjeravala na potpore mobilnosti pa je prosje?na potpora za studente u RH iznosila 414,69 eura, a u europskim zemljama 272 eura. Na razini europskih zemalja sudionica omjer Erasmus studenata u odnosu prema diplomiranim studentima u 2012./2013. iznosio je 5 %, a hrvatski je prosjek 2,8 % što je svejedno više od prosjeka nekih ve?ih zemalja (Poljske, Rumunjske, Velike Britanije).

 

Erasmus je Hrvatskoj prvi put donio masovniju mobilnost u visokom obrazovanju što je zahtijevalo ?itav niz administrativnih i organizacijskih prilagodbi; novih usluga i sadržaja; ja?anja kapaciteta centralne administracije i one na visokim u?ilištima. Ovaj je velik posao tim petogodišnjim ciklusom tek otpo?et. Kao klju?na podru?ja daljnjeg unaprje?enja kvalitete sudjelovanja u programu, ali i kvalitete visokog obrazovanja uop?e, profilirala su se sljede?a podru?ja: potreba osnaživanja administrativnih kapaciteta ureda za me?unarodnu suradnju, osiguravanja punog priznavanja razdoblja mobilnosti, ja?anja internacionalne dimenzije u okviru studijskih programa, širenja pristupa mobilnosti pripadnicima skupina u nepovoljnom položaju i studentima s posebnim potrebama te potreba unaprje?enja jezi?nih vještina studenata i (ne)nastavnog osoblja. Sve navedeno podudara se i s naglascima programa Erasmus+: razvoj klju?nih vještina, suradnja unutar sektora obrazovanja, osposobljavanja i mladih, kao i suradnja tih sektora s poslovnim svijetom te lokalnim i regionalnim vlastima.

 

Agencija za mobilnost i programe EU aktivnim informiranjem i održavanjem informativnih dana i radionica obuhva?a i mobilizira sve relevantne dionike po cjelokupnoj obrazovnoj vertikali. Osnaživanje kapaciteta, modernizacija i internacionalizacija ustanova i organizacija koje su sudjelovale u programima najve?i su uspjesi Agencije. Agencija intenzivno radi na promicanju održivosti projekata kroz suradnju s lokalnom zajednicom i tržištem rada. Nastoji osigurati primjenu rezultata projekata i nakon završetka projekata kako bi rezultati projekata doprinijeli institucionalnom razvoju i razvoju društva.

 

Mobilnost pojedinaca, jedan od glavnih oblika internacionalizacije, uvelike pridonosi razvoju Europskog prostora visokog obrazovanja pa Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) konkretnim mjerama snažno podupire internacionalizaciju visokog obrazovanja. MZOS podupire pove?anje odlazne i dolazne mobilnosti, kao i sudjelovanja ranjivih skupina u programima me?unarodne mobilnosti, opisanim u Akcijskom planu za internacionalizaciju obrazovanja 2015. – 2016. Provedba mjera iz Akcijskog plana financirat ?e se kroz program Erasmus+, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj i Državni prora?un Republike Hrvatske.

 

***

 

Agencija za mobilnost i programe EU dugogodišnji je partner i izlaga? na Sajmu stipendija i visokog obrazovanja. Institut za razvoj obrazovanja, kao organizator Sajma, nastoji upoznati javnost s klju?nim partnerskim institucijama koje ?e se predstaviti na Sajmu. Detaljniji prikaz postignu?a i rada Agencije te više o internacionalizaciji visokog obrazovanja u Hrvatskoj,  dostupno je u Kolumni Instituta za razvoj obrazovanja na www.iro.hr.

 

Tekst i fotografija: Sajam stipendija

 

 

 

 

 Više o


©2019 Televizija Student