Peticija na Pravu donijela rezultate!

array(2) { [0]=> int(392) [1]=> int(6) }

?ini se kako je peticija studenata Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu donijela rezultate. Prema novoj Odluci o naknadama za usluga koja ?e vrijediti od idu?e akademske godine, studenti ?e “naknadu za nastavak indeksa” morati platiti 50 kuna umjesto dosadašnjih 250 kuna.

Ve? smo vam pisali o problemima studenata na Pravnom fakultetu vezano za naknadu za nastavak indeksa, a i snimali smo prilog za Akademsku ?etvrt. Da vas podsjetimo, u razdoblju od 2005. do 2011. godine Pravni fakultet je svojim studentima prodavao indekse od 23 stranice predvi?ene za prijašnji 4-godišnji studij prava umjesto da ih je prilagodio trajanju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveu?ilišnog pravnog studija od 5 godina. Tako ?e ?ak sedam generacija studenata koji, ?ak i ako polože sve ispite na svim prvim rokovima, neizbježno do?ekati trenutak u kojem ?e morati platiti 100 kuna za novi indeks, te dodatnu “naknadu za nastavak indeksa” u iznosu od 250 kuna.

Iznos nije bio ni sadržan u Odluci o naknadama usluga u akademskoj 2012./2013. godini. Studenti su se odlu?ili aktivirati i raspisati online peticiju te su za tjedan dana uspjeli sakupiti preko 500 potpisa studenata. ?ini se kako su uspjeli ispraviti nepravdu, ali ne do cijelosti. Naime, iznos jest umanjen za 200 kuna, “ipak, otvara se pitanje, na temelju ?ega su oni do sada napla?ivali tu uslugu ako su je tek sada propisali?”, govori jedan od studenata. Tako?er, studenti su inzistirali da se svim ošte?enim studentima vrate novci, ali ?ini se kako do toga ne?e do?i.

Studenti Pravnog fakulteta protiv naknade za nastavak indeksa from TV Student FPZG on Vimeo.Više o


©2019 Televizija Student