OTVORENO PISMO STUDENATA FILOZOFIJE HRVATSKIH STUDIJA

array(2) { [0]=> int(986) [1]=> int(2249) }

Poštovane senatorice, poštovani senatori,

ovim putem obra?amo vam se kao studenti filozofije s Hrvatskih studija zbog zabrinutosti o opstanku i razvoju Odsjeka za filozofiju na kojem i sami studiramo. Naime, Odlukom o imenovanju privremenih tijela Sveu?ilišnog odjela Hrvatski studiji Sveu?ilišta u Zagreba, od 17. sije?nja 2017., donesenom od rektora, prof. dr. sc. Damira Borasa nastavnici Odsjeka za filozofiju u potpunosti su izuzeti iz ?lanstva privremenog Znanstveno-nastavnog vije?a1 , a na prvoj sjednici tog Vije?a, održanoj 30. sije?nja 2017., doneseni su neki prijedlozi koji se izravno ti?u djelatnika, ali i studenata Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija. Prijedloge od posebne važnosti za studente navodimo redom:

  1. predložen je dvostruko manji broj upisnih mjesta na preddiplomski studij filozofije Hrvatskih studija u ak. god. 2017./2018. u odnosu na prethodnu akademsku godinu
  2. odobrena su 22 nova radnja mjesta Hrvatskim studijima, a Odsjek za filozofiju u potpunosti se izuzima iz raspodjele raspoloživih radnih mjesta za koje ?e biti pokrenuti natje?ajni postupci
  3. nastavnici Odsjeka za filozofiju izuzeti su iz Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija, Povjerenstva za izradbu prijedloga op?ih pravnih akata Hrvatskih studija i Povjerenstva za osiguranje kvalitete Hrvatskih studija

Prema prijedlogu pod br. 1 privremenog ZNV-a Hrvatskih studija od sljede?e bi se akademske godine broj upisnih mjesta na preddiplomskom studiju filozofije prepolovio u odnosu na prethodnu akademsku godinu. Kao razloge za takvo postupanje, navodi se (a) triplikacija studija filozofije na Sveu?ilištu u Zagrebu (preddiplomski studiji filozofije postoje na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove/Fakultetu filozofije i religijskih znanosti te na Filozofskom Fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu) i (b) znatna razlika izme?u broja studenata na preddiplomskom i onih na diplomskom studiju filozofije Hrvatskih studija.

  • (a) Triplikacija studija filozofije na Sveu?ilištu u Zagrebu nepobitna je ?injenica, no predstavlja tek djelomi?an razlog za ovako radikalno smanjenje upisnih kvota jer je sli?nost izme?u studija filozofije na Hrvatskim studijima i ostala dva studija filozofije na Sveu?ilištu, isklju?ivo nominalna. Naime, na Hrvatskim studijima njeguje se tzv. analiti?ki pristup prou?avanja i podu?avanja filozofije, za razliku od studija pri FFZGu i FFDI/FFRZ koji izu?avaju tzv. kontinentalnu filozofiju. Promotrimo li samo studijske programe, popis kolegija, nastavne literature, uo?it ?emo da se studiji u velikoj ve?ini me?usobno razlikuju. Dodamo li k tome da je analiti?ka filozofija, koja se izu?ava na Hrvatskim studijima, prisutna na ve?ini najboljih zapadnoeuropskih i ameri?kih sveu?ilišta, shvatit ?emo da je njezin opstanak i razvoj od velikog zna?aja za našu akademsku i znanstvenu zajednicu, ali i za obrazovanje op?enito.
  • (b) Razlika u broju studenata na preddiplomskom i diplomskom studiju filozofije prisutna je, no razlog tomu nije nezadovoljstvo studenata (kako smo imali prilike ?uti iz nekih medija). Temeljni razlog neupisivanja studenata na diplomski studij filozofije leži u ?injenici da na Hrvatskim studijima na diplomskoj razini ne postoje dvopredmetne kombinacije studijskih programa, dok se na preddiplomskoj razini filozofija može studirati jedino kao dvopredmetna. Nemogu?nost nastavljanja studija u izvornoj dvopredmetnoj kombinaciji dovodi studente do situacije u kojoj moraju kalkulirati i birati koji ?e studij odabrati na diplomskoj razini, što se protivi Akreditacijskim preporukama o boljoj integraciji studijskih programa, ali i Bolonjskom sustavu op?enito. Hrvatski studiji pokušali su uvesti dvopredmetne diplomske studije, me?utim, rektorovom Odlukom o pokretanju provedbe postupka rješavanja pravnog statusa, znanstveno-nastavnog profila i ustroja Hrvatskih studija od 1. velja?e 2016. Hrvatskim studijima zabranjen je rad na korigiranju i/ili uvo?enju novih studijskih programa.

Smanjenje upisnih kvota predloženo je isklju?ivo za preddiplomski studij filozofije, premda se iz Izvješ?a stru?nog povjerenstva o reakreditaciji Hrvatskih studija može iš?itati kako postoje problemi odustajanja od studija, no ne na studiju filozofije. Kako stoji u Izvješ?u, „visoka stopa odustajanja od studija, usprkos selekciji koja se provodi pri upisu studenata, morala bi biti uzrok za zabrinutost – razlog odustajanja mogao bi biti nedostatak motivacije studenata, posebno na studijskim programima Povijest i Latinski jezik“. Me?utim, smanjenje kvota predloženo je samo na studiju filozofije, dok na ostalim studijima nije. Ta ?injenica dovodi nas do zaklju?ka da razlozi za predlaganje radikalnog smanjenja upisnih kvota na studiju filozofije nisu posve opravdani.

Pod br. 2 navodimo kako su Hrvatskim studijima odobrena 22 nova radna mjesta, no u njihovoj raspodjeli izuzeti su nastavnici Odsjeka za filozofiju. U ovom kontekstu izražavamo najve?u zabrinutost, budu?i da je na Odsjeku, izme?u ostalih, zaposleno i troje poslijedoktoranata ?iji ugovori isti?u ove, odnosno sljede?e godine. Izvo?enje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju filozofije bez troje navedenih djelatnika bilo bi dovedeno u pitanje, što bi svakako uzrokovalo pad kvalitete studija, kao i upitan nastavak studiranja za studente filozofije. Po pitanju radnih mjesta, posebno apeliramo na vas da razmotrite i raspravite mogu?nost raspodjele radnih mjesta uklju?uju?i nastavnike Odsjeka za filozofiju jer bez njih kvaliteta, ali i opstanak studija filozofije na Hrvatskim studijima nije mogu?.

Kao posljednju to?ku pod br. 3, ali i iznimno važnu, isti?emo izuzimanje nastavnika Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija iz imenovanih povjerenstava, a od posebne važnosti izuzimanje iz Povjerenstva za reformu i izradbu studijskih programa Hrvatskih studija. Glavni zadatak tog povjerenstva izrada je novih studijskih programa sukladno Akreditacijskim preporukama i Pismu o?ekivanja iz 2014. godine. Izuzimanje nastavnika Odsjeka za filozofiju zna?ilo bi da ?e izradbu studija filozofije, koji je u postupku reakreditacije ocijenjen s ocjenom 4, provoditi ?lanovi povjerenstva koji nisu filozofi, ne predaju filozofiju i nisu zaposleni na Odsjeku za filozofiju. Studenti su mišljenja da bi studij filozofije, njegov pripadaju?i predmetni kurikulum i sve potrebno za ustroj, najbolje provesti djelatnici Odsjeka za filozofiju, na kojem su zaposleni i rade dulji niz godina. U kona?nici, radi se o njihovom predmetnom i znanstvenom podru?ju koje izu?avaju i podu?avaju pa su kao takvi jedini kvalificirani i kompetentni za odlu?ivanje o budu?em ustroju i profilu istog.

Obra?amo vam se s nadom da ?ete uvažiti naše mišljenje i razmotriti naše razloge. Izražavamo izniman interes i želju za opstankom i razvojem Odsjeka za filozofiju Hrvatskih studija, no nažalost nemamo mo? odlu?ivanja. Kao sadašnji studenti filozofije veoma smo zabrinuti zbog mogu?ih negativnih promjena, jer želimo da naš studij filozofije postane najbolji što može biti. Želimo da i budu?i naraštaji koji ?e upisati studij filozofije na Hrvatskim studijima uvide zašto nam je toliko stalo do njegova opstanka. Želimo da i budu?i naraštaji dobiju kvalitetno obrazovanje koje pružaju i koje ?e pružati nastavnici Odsjeka za filozofiju. Zbog toga vas molimo da prilikom glasanja o prijedlogu smanjenja upisnih kvota na preddiplomskom studiju filozofije HS-a, uzmete sve ovo u obzir i glasate u smjeru dobrobiti i o?uvanja kvalitete na Sveu?ilištu u Zagrebu.

S poštovanjem,

Udruga studenata filozofije Scopus©2019 Televizija Student