Obračun generacija: 55+ vs 25-

Na Fakultetu politi?kih znanosti ju?er je održana tribina ”55 PLUS VERSUS 25 MINUS – KONA?NI OBRA?UN” u organizaciji Televizije Student i Montažstroja.

Verbalnim su?eljavanjem pripadnici generacija 55+ i 25- rekli su jedni drugima što prije nikad dosad nisu imali priliku re?i. Žestokom raspravom otvoreno se govorilo o me?ugeneracijskom jazu i pojedincima odgovornima za društvo u kojem živimo. Starija generacija kroz svoje govore iznijela je mladima najvažnije minute svoga života, ali se suo?ila i s desetlje?ima vlastite šutnje predstavljaju?i vlastito odrastanje, kao i odrastanje ?itavoga društva. Provokacije i nametanje odgovornosti mladima za sve neda?e u ovoj državi izazvali su burne reakcije kod generacije 25-. Time se stvorila interakcija izme?u dviju dobnih skupina koje su iznijele svoje stavove o zajedni?koj prošlosti i budu?nosti, što je ujedno bio i cilj cijele predstave.

Pokrenite se i u?inite nešto pametno! Vi mladi ste ve? dužni jer se ra?ate u dugovima! Nama su isprani mozgovi i zato zvu?imo tragi-komi?no. Trebamo nove ideje!” – neki su od komentara generacije 55+ upu?eni mladim studentima.

Na oštrim komentarima nisu štedjeli ni studentima potaknuti provociranjem starijih:”Vi stari, svi ste previše pesimisti?ni, ništa lijepo niste rekli i gledate nas kao neaktivne gra?ane! Vama se zapravo može manipulirati. Da možete birati Sanadera, opet biste glasali za njega jer vjerujete manipulatorima!”

Vi ste zapravo krivi za politiku jer ste glasali za nju svih ovih godina, a sad nama prigovarate i prebacujete krivnju. Imate još prilike da se pokrenete.

Sa sigurnoš?u se može složiti s komentatorom iz publike i re?i da je u starima bilo previše mladena?ke energije, a u mladima previše stara?ke mudrosti. Nitko nije štedio rije?i pa su se svi me?usobno grdili, ali i kona?no pokazivali razumijevanje. Jedan od zaklju?aka je bi da treba napadati sve one koji stare deklariraju kao nemo?ne, a mlade kao nedovoljno mudre za ikakvo djelovanje u svrhu poboljšavanja kvalitete života. Nadasve zanimljiv show.

Svi pojedinci koji su propustili ovu zanimljivu tribinu imaju priliku priklju?iti nastavku obra?una 1. prosinca, u 11 sati na Fakultetu politi?kih znanosti, u dvorani A. Protagonisti projekta „55+“ iznijet ?e studentima i ostalim zainteresiranima pri?e koje predstavljaju najvažnije trenutke njihovog života pri ?emu ?e se rasprava usmjeriti u smislu usporedbe odnosa politi?kog i osobnog i njihovih prožimanja, te prijenosa iskustva starijih na populaciju mladih.

Televizija Student i Montažstroj pozivaju sve studente Sveu?ilišta u Zagrebu, kao i sve mlade osobe, da prisustvuju ovoj tribini te da joj doprinesu svojim razmišljanjima i iskustvima. Tribina „55 plus vs. 25 minus“ tako?er ?e biti jedinstvena prilika za sve zainteresirane da iz prve ruke upoznaju projekt „55+“ te postave svoja pitanja ili razmišljanja vezana uz njega, ali i prilika za one koji su propustili pogledati jedinstveni kulturni doga?aj „55+“. Tribinu moderiraju Igor Mirkovi?, glavni urednik programa Televizije Student i Borut Šeparovi?, voditelj Montažstroja te autor projekta „55+“.


Više o


©2019 Televizija Student