Nove tehnologije u izbornom procesu

Nove tehnologije zasigurno bi ubrzale izborni proces i poboljšale kvalitetu samog provo?enja. No što je s onim zemljama koje nemaju sredstava za nove tehnologije? Isto tako, da bi uop?e mogli pristupiti glasanju, bira?i moraju biti identificirani. Pri analizi procesa identifikacije bira?a, trebamo biti svjesni da oni mogu postati problem kada ne postoji volja za njihovom provedbom. Me?unarodne i doma?e organizacije koje se bave zagovaranjem rijetko uzimaju taj problem u obzir prilikom ocjene pojedinih izbornih procesa. Neki od razloga zbog kojih gra?ani nisu u mogu?nosti udovoljiti zahtjevima za identifikaciju su potpuni nedostatak dokumentacije, ?esto zbog siromaštva. Primjer su siromašne zemlje koje prevladavaju u Latinskoj Americi i Africi. Identifikacijski dokumenti se napla?uju, ?ak i za gra?ane koji žive u ekstemnom siromaštvu. Upravo na te probleme ukazala je priznata stru?njakinja za izborne reforme i politi?ko sudjelovanje u Sjedinjenim Državama, a i širom svijeta, gospo?a Tova Wang. U svojoj prezentaciji, na ?etvrtom panelu po redu, govorila je o aspektu izbora pro Proces kojim su gra?ani dužni dokazati svoj identitet, dob i državljanstvo. On varira diljem svijeta, a identifikacija bira?a pri registraciji i na glasa?kom mjestu potrebna je kako bi se sprije?ila prijevara. Ona uklju?uje i glasovanje jednog bira?a dvaput, a to bi se efikasno riješilo ozna?avanjem glasa?kog listi?a otiskom prsta. No taj proces je skup i kompliciran, pa bi s druge strane mogao pogoršati problem malog odaziva ljudi na izbore.

Osniva? New Rights Group, mreže tehnoloških stru?njaka koji „hakiraju za slobodu“ , Ian Schuler, pokazao je kako tehnologije mogu biti dobra stvar. Kao zadnji prezenter prvog dana, doista se potrudio biti „še?er na kraju“. Nasmijao je sudionike šaljivom slikom, kojom je slikovito objasnio kako je veza izme?u povjerenja i tehnologije komplicirana. A kao i u svakoj drugoj vezi, da bi se ona uspješno održala, najbitnije je povjerenje kojeg ovdje nema ili je vrlo nisko. No, logi?no je da se sve više pri?a o glasovanju elektroni?kim putem, osobito putem mobilnih platformi, s obzirom da je sve ve?i broj preplatnika mobitela. Uz ulogu aparata za glasovanje, oni mogu pridonositi uklju?ivanju gra?ana u politi?ke procese. Osvrnuvši se na to, upozorio je da tehnologija griješi kao i ljudi, i da nije lako prepoznati „pokvareni izborni mehanizam“. Teško je uo?iti slu?ajne ili namjerne greške, kao i prijevare u glasovanju elektroni?kim putem. Kada se raspravljalo o prijedlogu da se omogu?i glasanje online, putem e-maila, prvi argument bio je da ti rezultati zasigurno ne bi bili pravovaljani, ako uzmemo u obzir da glasa?i mogu utjecati jedni na druge. On je prihatljiv, jer se uistinu tako nešto može dogoditi, a ne može se znati, niti se može dokazati da je glasovano pod utjecajem tre?e strane.

U raspravi su sudjelovali panelisti Daniel Mondekar, predsjednik Odbora za europske integracije, Tomislav Medak, urednik izdava?kog programa Multimedijalnog instituta MAMA, zatim Alen deli?, stru?njak za informacijsku sigurnost i Martin Gomba? iz TopVoter ISG d.o.o. koji je predstavio ure?aj za osobe s invalititetom uz pomo? kojeg mogu samostalno glasovati. Donio ga je na konferenciju i svi koji su htjeli mogli su ga isprobati u pauzama. Ure?aj je izazvao veliku zainteresiranost prisutnih.

 


Više o


©2019 Televizija Student