News bar i Politika kao matematika

Elita hrvatske politi?ke satire sastaje se na internet portalu „News bar“. ?lanovi pokrivaju dnevne doga?aja imitiraju?i rad „ozbiljnih“ portala. Radom su zapo?eli 1. Travnja. 2012. Godine. Kao alat za iskazivanje apsurdnosti odre?enih situacija, izme?u ostalog koriste fotomontažu, tektove pune britkog humora i pomalo izmjenjene citate slavnih posvijesnih li?nosti kao što su Ante Star?evi?, Eugen Kvaternik, Super Mario i sli?no. Kažu da su jedan od rijetkih takvih portala, budu?i da smo još uvijek mlada demokracija. Tako?er, isti?u kako je prije postojala doslovna fizi?ka sila koja je sprije?avala ikoga da posprdno govori o „vode?ima“. Danas satira izražava mo?, superiornost ako kritiziramo na duhovit na?in nekoga nižeg praga inteligencije: „Svi ismijavaju Keruma, ali nitko npr. Krležu.“
„Što ljudima pri?aš ve?u istina, njima je smješnije!“ Satira je otkrivanje istine na drugi na?in. Razlika izme?u klasi?nog humora i sarkazma u politici objašnjena je u primjeru: „Politi?ar napravi nešto dobro, mi ispri?amo istu tu vijest, ali kažemo da je to dobro.“
Ekipa iz News bara kaže da je njihov posao kada se neka, po državu i javnost ozbiljna situacija dogodi, satira- odnosno ono što oni pišu- prikaže lošu stranu te sitacije. Ono što je iznimno bitno da bi njihove poruke bile shva?ene jest vrsta ciljane publike. Ta publika mora posjedovati odre?eno znanje, ili ih barem radom de?ki sa News bara žele potaknuti da istraže više o goru?oj temi. Naime, doga?alo se da su ljudi ozbiljno shvatili neke od tekstova „Hrvatsko podrijetlo je srpsko, dok je srpsko zapravo tursko.“ Tvrde da je jedan fakultetski profesor objašnjavao studentima tu tezu, pozivaju?i se na taj ?lanak.
Ono što se prožimalo ?itavim predavanjem jest ?injenica da je ovo zlatno doba za politi?ku satiru. Rekao je jedan od autora tekstova „U skandinaviji bi ostali kruha gladni!“ Zašto se neki tekstovi shva?aju ozibljno? „U Hrvatskoj u današnje vrijeme nema granice izme?u satire i ozbiljnih politi?kih situacije. Naši su se politi?ari potrudili granicu pomaknuti toliko daleko, da su ljudi u stanju povjeorvati u bilo što. Ali treba naglasiti i ve? spomenuti problem da se javnost ništa ne preispituje. Ne možeš izmisliti toliku glupost koju ljudi ne?e povjerovati. Mi se trudimo, ali nam ne ide.“

Nijedna dvorana nije bila toliko puna kao za vrijeme prezentacije profesora ?ulara sa Fakulteta politi?kih znanosti. Sve je zanimalo kakve veze politika može imati s matematikom.
Profesor ?ular, sa Fakulteta politi?kih znanosti sa sugovornikom Draganom Bagi?em sa Filozofskog fakulteta zainteresirao je prisutne formulom kako se promjenom parametara izbora (zakonskim pragom, brojem sabornika i sl.) može promjeniti slika podjele glasova i mandata. Jednostavnije re?eno- kako se može promijeniti vlada.
Nažalost, formula nije tako jednostavana i zahtjeva mnoge izra?une i izmjene na?ina izbora.
U hrvatskoj se koristi proporcionalni na?in izbora od 2000. Godine. Od tada se u tom na?inu nije promjenilo ništa bitno niti išta nebitno, kaže ?ular. Broj stranaka i nepredstavljenih bira?a u Hrvatskoj u razdoblju od 1990.-2011. iznimno je velik.
Kakvi su u?inci izbornog na strana?ki sustav objasnio je prof. ?ular: „Hrvatska je slu?aj gdje strana?ki sustav ne pokazuje znakove prilagodb. Rezultat toga je velik broj stranaka u parlamentu i veliki deficit predstavnika (neproporcionalnost).“

Piše: Ivona ?uk


Više o


©2019 Televizija Student