Na Sveučilištu u Zagrebu održan sedmi sveučilišni Dan e-učenja

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2249) }

U auli Rektorata Sveu?ilišta u Zagrebu u ?etvrtak 10. prosinca 2015. održan je sedmi sveu?ilišni Dan e-u?enja.

Središnja tema ovogodišnjega Dana e-u?enja bila je važnost mrežnih stranica u funkciji promocije i odnosa s javnoš?u sveu?ilišta te webometrics kao važan ?imbenik rangiranja sveu?ilišta. Tako?er, na skupu je bilo rije?i o metodama vrjednovanja u e-kolegiju te je predstavljen katalog e-kolegija ustanova u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Sedmi sveu?ilišni Dan e-u?enja otvorio je rektor Sveu?ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras.

Na po?etku doga?anja, red. prof. art. Mladen Janjanin, prorektor za umjetni?ko podru?je i me?unarodni
položaj Sveu?ilišta u Zagrebu, održao je predavanje o rangiranju najboljih svjetskih sveu?ilišta te o
pokazateljima koji se koriste u formiranju rang-lista najuspješnijih visokoobrazovnih institucija. Na skupu
je uslijedilo predavanje dr. sc. Zorana Beki?a, ravnatelja Sveu?ilišnoga ra?unskoga centra o mogu?nostima
poboljšanja položaja Sveu?ilišta u Zagrebu na Webometrics ljestvici, pri ?emu je kao vrlo važan segment
rangiranja istaknuo isticanje pripadnosti svih sastavnica Sveu?ilištu u Zagrebu, a ne samo pojedinom
fakultetu ili akademiji. Tako?er, tijekom izlaganja istaknuta je važnost ne samo poticanja nastavnika i
sastavnica na sustavnu objavu kvalitetnih materijala o rezultatima istraživa?a, istraživa?kih skupina i
ustanova nego i uspostave digitalnih repozitorija, ?emu bi svakako pridonijela i provedba politike
otvorenoga pristupa istraživa?kim podatcima i stvaranje otvorenih obrazovnih sadržaja.

Program sedmoga Dana e-u?enja nastavljen je predstavljanjem novoga koncepta mrežne stranice Sveu?ilišta
u Zagrebu i njezine važnosti u promociji Sveu?ilišta. O važnosti mrežnih stranica na skupu je govorio prof.
dr. sc. Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije Sveu?ilišta u
Zagrebu, koji je tijekom svojega izlaganja istaknuo važnost dosljedne provedbe odluka Senata, u skladu s
kojima sva sjedišta sastavnica trebaju biti unutar domenskoga prostora Sveu?ilišta, uklju?uju?i web sjedišta
projekata, ?asopisa, konferencija, zavoda i drugih organizacijskih jedinica sastavnica Sveu?ilišta. Nakon
prorektora prof. dr. sc. Šimprage, novi koncept mrežne stranice Sveu?ilišta u Zagrebu predstavio je dr. sc.
Mario Konecki s Fakulteta organizacije i informatike Sveu?ilišta u Zagrebu.

Središnji dio ovogodišnjega Dana e-u?enja bila je panel-diskusija o temi Web stranice sastavnica
Sveu?ilišta u Zagrebu i njihova prisutnost na društvenim mrežama u funkciji promocije upisa u
studije. Uz rektora Sveu?ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa, u panel-diskusiji sudjelovali su
ravnatelj Sveu?ilišnoga ra?unskoga centra dr. sc. Zoran Beki?, dekan Fakulteta elektrotehnike i ra?unarstva
i posebni savjetnik rektora za podru?ja STEM i me?unarodne projekte prof. dr. sc. Mislav Grgi?, prof. dr.
sc. Božo Skoko s Fakulteta politi?kih znanosti i prof. dr. sc. Goran Bubaš s Fakulteta organizacije i
informatike Sveu?ilišta u Zagrebu. Moderatorica panel-diskusije bila je prorektorica za studije, studente i
upravljanje kvalitetom Sveu?ilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Ivana ?ukovi?-Bagi?.

Na panel-diskusiji istaknuta je važnost osiguravanja adekvatne prisutnosti kvalitetnih i ažuriranih
informacija o aktivnostima Sveu?ilišta i sastavnica na mrežnim stranicama te na najvažnijim društvenim
mrežama. Zaklju?ak je panela kako su prisutnost Sveu?ilišta u Zagrebu na društvenim mrežama te
aktualnost i ažurnost mrežnih stranica sastavnica danas nužnost jer studenti o?ekuju brzu, kvalitetnu i
potpunu informaciju. Rektor prof. dr. sc. Damir Boras istaknuo je važnost isticanja pripadnosti sastavnica te
nastavnika i studenata Sveu?ilištu, kao i važnost da se mrežne stranice i radovi istraživa?a u komunikaciji
povezuju sa Sveu?ilištem.

U drugom dijelu doga?anja, Sandra Ku?ina Softi?, pomo?nica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku
korisnicima, predstavila je metode vrjednovanja e-kolegija i aplikaciju koja je izra?ena u okviru
me?unarodnoga projekta TALOE (Time to Assess Learning Outcomes in E-learning), u kojem je Sveu?ilišni
ra?unski centar Sveu?ilišta u Zagrebu partner. U sklopu projekta izra?ena je aplikacija koja je javno
dostupna na webu i može pomo?i nastavnicima u promišljanju kojim se metodama vrjednovanja koristiti za
pojedine ishode u?enja. Sandra Ku?ina Softi? tako?er je predstavila Katalog e-kolegija ustanova u visokom
obrazovanju u Republici Hrvatskoj. Katalog je uspostavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta u
suradnji sa Srcem i središnje je mjesto na kojem se nalaze osnovni podatci o svim e-kolegijima koji se izvode
na ustanovama u sustavu visokoga obrazovanja u RH. U ovome trenutku u Katalogu, koji je javno dostupan,
nalaze se podatci o 8866 e-kolegija sa 79 ustanova u sustavu visokoga obrazovanja u RH, a podatci se i dalje
unose u bazu.

Sveu?ilišni Dan e-u?enja organizira se svake godine kako bi se zainteresiranima omogu?ila razmjena
iskustava te stjecanje novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija
e-u?enja u obrazovnom procesu. Tako?er, taj je doga?aj izvrsna prilika za okupljanje i zajedni?ko druženje
te za raspravu kako e-u?enje iskoristiti za podizanje kvalitete nastave i oboga?ivanje studentskoga iskustva.

Dan e-u?enja svake godine zajedni?ki organiziraju Sveu?ilište u Zagrebu i Centar za e-u?enje Sveu?ilišnoga
ra?unskoga centra. Cilj je ovoga skupa istaknuti važnost i kvalitete nastave na sveu?ilištu i dobre primjene
ICT-a u njezinu postizanju, te dalje poticati izvrsnost u sveu?ilišnom obrazovanju.

Organizacijom Dana e-u?enja Sveu?ilište u Zagrebu potvr?uje svoju vode?u ulogu u okruženju u
unaprje?enju kvalitete obrazovanja i implementaciji informacijskih i komunikacijskih tehnologija te
tehnologija e-u?enja.

Tekst: Sveu?ilište u Zagrebu©2019 Televizija Student