Mreža mladih Hrvatske poziva na javnu raspravu o Zakonu o mladima!

Polazište za izradu Zakona o mladima jest ure?ivanje odnosa izme?u udruga mladih i za mlade te države, kao i preciziranje obveza i prava svih dionika te pokušaj stvaranja sustavne podrške u radu s mladima. Organizatori isti?u važnost udruga mladih i za mlade koje nude mogu?nost stjecanja raznolikog spektra znanja i vještina, a koje je potrebno regulirati. Tako?er, naglasak je stavljen i na me?usektorsku suradnju, da bi se demokratskim procesima stvorio kvalitetan sadržaj koji ?e koristiti kako udrugama mladih, tako i civilnom sektoru i društvu u cijelosti.

MMH kao predstavnik sektora mladih, uklju?en je u izradu Zakona od samog po?etka. Zbog nezadovoljstva dosadašnjim tijekom procesa izrade Zakona, MMH je istupio iz stru?ne radne skupine za izradu Zakona. U cilju nalaženja mogu?ih prijedloga rješenja vezanih uz regulaciju udruga mladih, MMH organizira javnu raspravu pod nazivom Aktualan trenutak: Zakon o mladima. Javna rasprava predstavnicima ?e civilnog društva pružiti priliku za otvaranje brojnih pitanja vezanih uz trenutno stanje mladih te ponuditi prijedloge i preporuke za daljnji razvoj i unaprje?enje statusa mladih u društvu i kvalitetniji život u svim sferama.

Kao panelisti, na javnoj ?e raspravi sudjelovati:

  • Maja Sporiš , zamjenica ministrice socijalne politike i mladih
  • Igor Vida?ak, ravnatelj Ureda za udruge Vlade RH
  • Mirela Travar, glavna tajnica Mreže mladih Hrvatske i
  • Peter Matjaši?, predsjednik Europskog foruma mladih.

Nakon izlaganja panelista, daljnja rasprava nastavit ?e se kroz pitanja i komentare publike, a moderator rasprave bit ?e Bojan Marjanovi? iz Hrvatskog debatnog društva.

Prijave na javnu raspravu mogu?e su popunjavanjem obrasca dostupnom na sljede?em linku: prijava sudionika ili pozivom na broj telefona: 01/4573 937.Više o


©2019 Televizija Student