Motivacijsko predavanje “Uz rudarenje podataka do zlata novog doba!”

array(2) { [0]=> int(64) [1]=> int(2249) }

Mozgalo – prvo i jedino studentsko natjecanje u Hrvatskoj u dubinskoj analizi velikih koli?ina podataka i izradi Big Data rješenja – ponovno kre?e! U sklopu projekta, udruga eSTUDENT organizira prvo motivacijsko predavanje “Uz rudarenje podataka do zlata novog doba!” koje ?e se održati u srijedu, 16.12., u 18h na FER-u u predavaonici A202. Prvi predava? koji ?e sa studentima podijeliti svoja znanja i iskustva je dr.sc. Ivo Ugrina.

Na predavanju studenti mogu saznati što o?ekivati ako se odlu?e baviti rudarenjem podataka te koje su glavne karakteristike tog podru?ja. Uz prikaz raznih dostignu?a koja su proizašla iz rudarenja podataka na podru?jima biomedicine, ra?unarstva i ekonomije, studenti ?e nau?iti kakav je odnos rudarenja podataka sa statistikom, lingvistikom pa ?ak i filozofijom.

Ivo Ugrina je trenutno zaposlen kao iskusni istraživa? na Sveu?ilištu u Zagrebu, predava? na King’s College London i Sveu?ilištu u Splitu te kao stru?ni suradnik u tvrtki Genos. Završio je studij matematike na PMF-u u Zagrebu gdje je 2014. godine doktorirao. Svoje iskustvo u radu u industriji stekao je kao voditelj odjela za analizu podataka u tvrtki Genos te sura?uju?i s tvrtkom Mireo na izgradnji geo-svjesne tražilice.

Mozgalo je prvo i jedino studentsko natjecanje u Hrvatskoj gdje se studenti natje?u u rudarenju podataka i izradi Big Data rješenja. Radi se o procesu pronalaženja korisnih informacija iz velikih koli?ina strukturiranih i nestrukturiranih podataka. Ciljevi natjecanja su promicanje edukacije i stjecanje prakti?nih znanja iz ra?unalnih znanosti, statistike, ekonometrije i matematike. Studenti se poti?u na analiti?ko razmišljanje i samostalno razvijanje kreativnih rješenja stvarnih problema. Jedan od glavnih ciljeva je povezivanje talentiranih studenata s poduze?ima partnerima projekta, prenošenje znanja i mentorstvo.

 

Tekst i fotografija: eStudent©2019 Televizija Student