Menza u prirodi, daleko od zagrebačkog smoga – san ili java?

Šumarski i Agronomski fakultet di?e se zaista jedinstvenom lokacijom na Sveu?ilištu u Zagrebu. Ne može se svaki fakultet pohvaliti potokom, podnožjem Medvednice, kao ni ulazom u maksimirsku šumu. U hladnije dane možete uživati u šetnji kroz zimsku idilu, a u toplije dane pojiti o?i u zelenim površinama. No, po?etkom idu?e akademske godine, ovi fakulteti ?e dobiti još jednu atrakciju koja ?e mamiti studente na istok Zagreba. O samom projektu ukratko smo porazgovarali sa Stipom Dubravcem, predstavnikom studenata na Šumarskom fakultetu, dobitnikom dvije dekanove nagrade, rektorove nagrade, sudionikom me?unarodne znanstvene konferencije na kojoj je dobio nagradu i priznanje, potpredsjednikom za drvnotehnološki odsjek i ?lanom Senata, kao i sa doc.dr.sc. Alanom Antonovi?em, prodekanom za znanstveno-istraživa?ki rad.

Projekt Zeleni paviljon

Prije osam godina dovršena je gradnja novog objekta za Šumarski i Agronomski fakultet, zapo?eo nam je objašnjavati doc.dr.sc. Alan Antonovi?. U sklopu novih prostorija, predloženo je kako bi se  na prvom katu mogla uklopiti menza za studente. Ideja je bila izvediva, no dodatnim promišljanjem se uspostavilo kako bi se pristup menzi pretvorio u mogu?i labirint. Kao alternativa se ponudio projekt Zelenog paviljona.

Zeleni paviljon zamišljen je kao objekt s unutarnjim i vanjskim kapacitetnim smještajem, a sagradio bi se u blizini ulaza u maksimirsku šumu. Iako su za projekt skupljena sredstva, rastom PDV-a i recesijskom krizom bilo je potrebno skupiti znatno ve?a sredstva. Ove godine, Šumarski fakultet može se pohvaliti kako je uspio. Na realizaciji projekta sudjeluju Šumarski fakultetAgronomski fakultetMinistarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Sveu?ilište u Zagrebu sa Studentskim centrom kao važnim ?imbenikom. Šumarski fakultet ?e donirati sirovine, odnosno drvne mase iz svojih resursa, dok ?e Agronomski fakultet pridonijeti svojim kulturama koje, me?u ostalim, uzgaja u okolici fakulteta u plastenicima, a time ?e pridonijeti kvaliteti i opsegu hrane.

No, mnogi bi se zapitali – ?emu još jedna menza u gradu? Razlog je u suviše malom prostoru trenutne menze. Na Šumarskom i Agronomskom fakultetu studira preko 3000 studenata, a podrumska menza prostorom ne zadovoljava veliku potražnju. Druga najbliža menza nalazi se u prostorima Ekonomskog fakulteta, no i tamo se veoma ?esto stvaraju gužve.

”Iznimno je važno napomenuti da studenti jesu uklju?eni u cijeli ovaj projekt. Studenti Šumarskog fakulteta, odsjeka drvna tehnologija, uklju?eni su kao dizajneri interijeta u suradnji s arhitektonskom tvrtkom. Nažalost, nekakvi konkretni bodovi ne?e biti omogu?eni, no siguran sam da ?e se to na druga?iji na?in kompenzirati i evaluirati kod profesora. To je jako korisno za naše studente i drago mi je da postoje takvi studenti na našem studiju jer je dosta studenata rezignirano na sve što se doga?a.”, rekao nam je Stipo Dubravac.

Po ?emu ?e se ova menza razlikovati od drugih?

Bez Studentskog centra u Zagrebu, ovaj projekt bi bilo veoma teško realizirati. Tako ova menza ne?e biti ekskluzivnog karaktera, nego ?e biti otvoreno za sve studente Sveu?ilišta koji odlu?e da žele ispeglati iksicu u prirodnom okruženju uz standardne cijene. Sama ponuda hrane ?e se proširiti s kapacitetom. Po medijima je bilo dosta spominjanja vina i divlja?i, što je zasigurno razigralo studenta srca.

”Agronomija ima svoje vino i postoje inicijative da se vino implementirta, no ovo su ve? pitanja težeg karaktera o kojemu ?e odlu?ivati Sveu?ilište i resorno Ministarstvo.  Ovo bi zasigurno bila dobra ideja, jer vino dolazi od strane studenata  koje se radi neposredno pored Agronomskog fakulteta u Vinogradarskom-vinarskom pokušalištu „Jazbina“ na obroncima Zagreba?ke gore, gdje se može i kupiti.”

Osim studentskog vina, studenti ?e pridonijeti ovom projektu i sa ponudom divlja?i. Šumarski fakultet ima svoja lovišta, a studenti mogu polagati ispit za lovca.

”Postoje neke naznake da bi uveli divlja? u našu menzu. Ve?inom bi se to radilo o krupnoj divlja?i, poput veprova, srna, jelena lopatara, muflona… Ne znam to?no kako ?e ovo funkcionirati, smatram da ?e se do kraja izgradnje menze ovo detaljizirati i, na radost svih, realizirati.”

Trenutno Sveu?ilište u Zagrebu pregovara s Gradom da se ovaj restoran uklopi u maksimirsku šumu i da bude otvoren za ostale posjetitelje, turiste, vikendaše…  Ukoliko se to ostvari, ne sumnjamo kako ?e ovaj produžetak maksimirske šume postati popularna lokacija za sve ljubitelje prirode i dobre hrane.

”Vjerujem da ?e se (ovaj projekt) dosta popularizirati, jer je specifi?nan i originalan. Potaknut ?e studente da do?u u prirodu, u zelenom okružju, i ru?aju na miru. Prema rije?ima prorektora Baleti?a i mi ?emo biti optimisti?ni i re?i: otvorenje se o?ekuje po?etkom sljede?e akademske godine. Postoji mogu?nost odstupanja, no ostanimo na ovome.”, zaklju?io je Stipo Dubravac.

 Originalni tekst pogledajte na studentski.hrViše o


©2019 Televizija Student