MARIO SLADIĆ O IZVJEŠTAVANJU U KRIZNIM SITUACIJAMA

array(1) { [0]=> int(6) }

Gostovanje na kolegiju Osnove televizije, ?etvrtak 31. sije?nja 2013.
novinar: Vedran Ov?ar
Da danas novinarstvo ne zna?i samo sjedenje u redakciji, te možda pokoje izvještavanje s terena potvrdio je danas i Mario Sladi?, novinar i snimatelj s HRT-a, koji je u sklopu kolegija „Osnove televizije“ održao predavanje studentima 2. godine novinarstva o tome kako danas izgleda ratno izvještavanje, te dao studentima mnogo korisnih savjeta o tome na što sve novinari danas trebaju pripaziti prilikom takvog izvještavanja. Naime, Mario Sladi? je sa svojih 35 godina radnoga staža kao ratni novinar, te uz to i specijalist za krizna podru?ja i situacije, jedan od najuglednijih i najiskusnijih novinara na tom podru?ju. Predavanje je zapo?eo predstavljanjem te?aja za obuku novinara o tome kako postupati u kriznim situacijama i na kriznim podru?jima. Pri tome je važno napomenuti da je to ujedno i jedan od svega tri takva te?aja u svijetu, ali ujedno i prvi takve vrste koji se provodi unutar zemalja ?lanica NATO-a. Ujedno je i naglasio da se na te?aj prima 12 osoba, i to ve?inom novinara na poziv iz same nacionalne televizijske ku?e. Pošto su takvi te?ajevi veoma skupi, te?aj se provodi samo dva puta godišnje. Nakon predstavljanja te?aja, gospodin Mario Sladi? je upoznao studente sa samim kriznim izvještavanjem pritom navode?i neke klju?ne stvari o kojima bi svaki novinar trebao voditi ra?una. Od izvora informiranja, odabira dokumenata, opreme i odje?e, odabira smještaja, transporta, kulturoloških razlika, zdravstvenih prevenitivnih mjera, te na posljetku moralnih dilema. Kod izvora informiranja, naglasio je kako je upravo pravilno informiranje o zemlji jedan od klju?nih ?imbenika svakog ratnog izvještavanja. Kako je naglasio i sam gospodin Sladi?, vrlo je važno upoznati zemlju, njezine stanovnike, obi?aje te lokalno stanovništvo. Tako?er treba dobro procijeniti kakvu opremu treba nositi sa sobom na teren i to prvenstveno zbog nepotrebne preoptere?enosti samih novinara.
Novinar tako?er treba dobro promatrati okolinu u kojoj se nalazi, pratiti tragove pomo?u signala i eksplozivnih naprava. Pri tome je zvuk najvažniji, jer novinaru pomaže da procjeni sam domet oružja, te naposljetku kolika je realna opasnost za život novinara. Važno je i pratiti stav vojnika, odnosno kako drži oružje, što pomaže novinaru da procijeni koliko je zapravo sam vojnik opasan. Kod izvještavanja iz stranih zemalja, osobito je važan na?in odjevanja, jer prihvatljiv na?in odjevanja u jednoj državi ne zna?i nužno da je takav na?in obla?enja prihvatljiv u drugoj, te na posljetku može do?i do vrije?anja religijskih tj. vjerskih uvjerenja. Tako?er, pojedine geste prihvatljive u jednoj državi mogu zna?iti sasvim suprotno u drugoj. Iako se danas pod kriznim situacijama prvenstveno podrazumijeva rat, gospodin Sladi? je naglasio da tu spadaju i elementarne nepogode, razni skupovi i demonstracije, politi?ki skupovi. Kod politi?kih skupova se tako?er javlja dilema kod novinara o tome da li javno pokazati da je novinar me?u njima ili je možda pametnije prikriveno kretanje, odnosno prikriveno snimanje? Postoji i velika opasnost od tzv. stampeda, brzog kretanja velike mase ljudi. Gospodin Sladi? je napomenuo da kod takvih situacija je najbolje držati se zidova, stabala, krutih predmeta, haustora, zato što tako postajemo manja meta projektilima. Danas smo svjedoci brojnih takvih primjera u kojima pogine na stotine ljudi diljem svijeta. Danas se kao krizne situacije, sve više prepoznaju i sportski doga?aji. Te je ujedno i ono ?ega se sam gospodin Sladi? najviše boji. Kako kaže, sportski doga?aji su danas možda i najopasniji oblik krizne sitaucije, zbog toga što ih je teško predvidjeti. Sve u svemu, da je predavanje bilo izrazito zanimljivo govori i ?injenica da je odgovaranje na pitanja studenata trajalo duže od samog predavanja. Ono što me posebno veseli je i pokretanje te?aja za mlade ljude koji putuju, na inicijativu gospodina Sladi?a, koji još nije zaživio, ali u budu?nosti se nada da ho?e. Naposljetku, što re?i? Iako je samo novinarstvo posao koji nije za svakoga, a osobito izvještavanje iz kriznih situacija koje sa sobom nosi veliku odgovornost, hrabrost ali i mnogo žrtvovanja, možemo si postaviti pitanje koliko bi zapravo od nas bilo spremno prihvatiti takav poziv i hrabro ga preto?iti u stvarnost?

 

 ©2019 Televizija Student