Još jedna opcija za buduće studente – Daruvar osniva veleučilište!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Veleu?ilište smješteno u dvorcu

“Daruvar je za pokretanje veleu?ilišta dobio zeleno svijetlo od Zagreba?kog sveu?ilišta ?iji su ?lanovi zainteresirani za mentorstvo”, izjavila je dogradona?elnica Daruvara, Veronika Pilat. Veleu?ilište ?e biti javno, uz odre?enu participaciju, ali ve?im dijelom ra?unaju na pomo? Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Za sada se projekt financira iz gradskoga prora?una, no to im ne?e biti dovoljno, pa su se za pomo? obratili Ministarstvu regionalnog razvoja.

Veleu?ilište je zamišljeno po uzoru na moderna veleu?ilišta najrazvijenijih zemalja svijeta. Pri izradi programa pošli su za strategijom EUROPA 2020 koja se okre?e razvoju inovativnog i prirodoskladnog veleu?ilišta, te projekcije Svjetske akademije umjetnosti i znanosti koja predvi?a velike promjene u zanimanjima ve? u sljede?ih 15-tak godina. Pa ?e tako uz mentorske studije, ponuditi tri vlastita studija, a to su studij Medicinske rehabilitacije i znanstvenog turizma, studij Integrirane proizvodnje hrane i poduzetništvo, te studij Ekoenergetike.

U?ionice i kancelarije veleu?ilišta bit ?e smještene u dvorcu grofa Antuna Jankovi?a, a laboratoriji ?e se nalaziti u Hrvatskom domu. Dvorac ne?e po prvi puta otvoriti vrata u?enicima. U njemu se ve? nalazila osnovna škola Vladimira Nazora, ali prije nego primi studente u svoje odaje morat ?e pro?i energetsku obnovu.

Grad je objavio javni poziv da se prikupi potencijalni kadar koji je zainteresiran za sudjelovanje budu?eg veleu?ilišta za koji se pobudio velik interes. Javilo se ukupno 123 osobe iz cijele Hrvatske.

U Hrvatskoj ve? postoji 13 javnih veleu?ilišta, u Zagrebu, Vukovaru, Kninu, Gospi?u, Karlovcu, Rijeci, Slavonskom Brodu, Šibeniku, Požegi, ?akovcu i Varaždinu.

Tekst: Mila Kova?evi?Više o


©2019 Televizija Student