Humana Nova

Socijalna zadruga iz ?akovca koja prikuplja i reciklira staru odje?u od koje izra?uje kreativne nove predmete. Uz to, zapošljavaju one koji se teže zapošljavaju, te koji u ovako ugodnom okruženju stje?u samopouzdanje i zara?uju za život. Brinu o o?uvanju okoliša, promi?u svijest o iskorištavanju stare odje?e, ali i poti?u toleranciju. Prilog su pripremili Lana Bene i Karlo Lackovi?.


Tagged:


Više o


©2019 Televizija Student