Foto: Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama!

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Foto: Ana Maria Kezeri?

 U Zagrebu obilježen Me?unarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Simboli?nim skupljanjem potpisa za ratifikaciju Konvencije Vije?a Europe o sprje?avanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u Zagrebu je obilježen Me?unarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Organizatorice iz  Autonomne ženske ku?e Zagreb, Centra za žrtve rata i Ženske mreže Hrvatske, upozorile su na poražavaju?e brojke koje se ti?u jednog od najraširenijih oblika ugrožavanja temeljnih ljudskih prava – nasilja nad ženama.

Prema hrvatskim statistikama, svakih 15 minuta jedna je žena pretu?ena, a godišnje u prosjeku 40 žena smrtno nastrada od ruke svog partnera. Kada je pak rije? o broju od 100 do 150 silovanja godišnje, zabrinjavaju? je podatak da na jedan prijavljen slu?aj silovanja dolazi ?ak 20 neprijavljenih slu?ajeva. Strah od po?initelja, dugi sudski procesi, osje?aj krivnje i odgovornosti i nepovjerenje u nadležne institucije samo su neki od razloga neprijavljivanja nasilja.

Foto: Ana Maria Kezeri?

Upravo zato, koordinatorica Autonomne ženske ku?e Zagreb, Neva Tolle istaknula je važnost ratificiranja Konvencije. “Ako Hrvatska potpiše, tj. ratificira tu Konvenciju, tada ?e ženska ljudska prava, tj. život bez nasilja, biti lakše realizirati”, istaknula je Tolle, koja se osvrnula i na kona?ni prijedlog Obiteljskog zakona koji bi na snagu trebao stupiti 1. sije?nja sljede?e godine. Prijedlog zakona nazvala je sramotnim i diskriminiraju?im za prava žena.

Spomenuta konvencija predstavlja sveobuhvatni pravni okvir primjenjiv na sve oblike nasilja nad ženama i obiteljsko nasilje. Na snagu stupa nakon deset ratifikacija, a prihva?ena je u travnju 2011.

Foto: Ana Maria Kezeri?

Tolle je pozvala sve gra?ane/ke da daju svoj doprinos i podupru kampanju svojim potpisom ili slanjem poruke na internetskoj stranici Potpisujem.org. „Cilj kampanje je utjecati na promjenu svijesti cijelog društva, svakog pojedinca, da nijedan oblik nasilja nije ispravan na?in rješavanja problema“, istaknuto je na stranici. Kampanja tako?er informira gra?ane/ke o obvezama koje država preuzima ratificiranjem konvencije, a ti?u se poboljšanja sadašnjeg sustava odgovornosti institucija te daljnjeg sprje?avanja nasilja.

Obilježavanju Me?unarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama ove se godine odazvao znatan broj ljudi. Ovaj se me?unarodni dan službeno obilježava odlukom Ujedinjenih naroda od 1999. godine. Upravo na ovaj datum obilježava se u znak sje?anja na 25.11.1960., kada je diktator Rafael Trujillo u Dominikanskoj Republici dao brutalno ubiti politi?ke aktivistkinje, sestre Patriu, Minervu i Mariu Teresu Mirabal. Ove su heroine i danas poznate kao simbol nacionalnog i feministi?kog otpora.Više o


©2019 Televizija Student