Feministička solidarnost: od utopije do prakse

array(1) { [0]=> int(64) }

Ženska solidarnost danas – (ne)dostižan cilj?

Feminizam kao sveprisutni pokret za ženska prava kao svoj mo?ni alat nerijetko navodi žensku solidarnost. Me?utim, u suvremenom 21. stolje?u, sve se više žena pod izlikom stvarne emancipacije nastoji ograditi od feministi?kog pokreta i ‘radikalnih’ feministica koje glasno i jasno traže ispunjenje zahtjeva za ravnopravnoš?u. Pravo je pitanje gdje se je skrila solidarnost žena prema ženama i ženskim pokretima, ali i me?u feministicama me?usobno? Je li ‘sestrinstvo’ zaista postalo mit?

Odgovore na ta pitanja u društvu dugogodišnje feministice, Željke Jelavi? (Centar za ženske studije) ju?er su zajedno pokušale potražiti žene (i poneki muškarac) na predavanju i diskusiji  Feministi?ka solidarnost: od utopije do prakse. Uz kavu i ?aj u Booksi, zainteresirani/e uživljeno su slušali/e o feministi?koj solidarnosti kroz povijest, ali i feministi?koj solidarnosti danas, koja nije uvijek lako dostižan cilj.

Foto: Ana-Maria Kezeri?

Sudionice/ke diskusije ponajviše je zanimalo kako razbiti jaz izme?u mla?ih generacija feministica i onih iskusnijih generacija te kako se solidarizirati sa ženama s ?ijim se mišljenjem uop?e ne slažemo i za koje smatramo da ugrožava napredak i dosadašnja feministi?ka postignu?a?

Iako na ova pitanja ne postoji jednozna?an odgovor i iako ih je lakše objasniti i racionalizirati nego provesti u djelo, ve?ina je sudionica diskusije optimisti?na po pitanju realizacije me?usobne feministi?ke solidarnosti.

Feministi?ka solidarnost: od utopije do prakse dio je regionalnog projekta Mlade žene mijenjaju svijet u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske, Fondacijom CURE iz BiH i Autonomnim ženskim centrom iz Srbije. Projekt je pod pokroviteljstvom UN Women i Ministarstva socijalne politike i mladih RH.

 

 Više o


©2019 Televizija Student