EU debata o mladima i njihovoj budućnosti u Europi

Foto: Alen Vlahovi?Liga mladih bira?a kao organizator debate, politi?ki je neutralna inicijativa koja ima za cilj osnažiti glasove mladih ljudi ususret izborima za Europski parlament. Tako?er, nastoje  pružiti mladima to?ne i nepristrane informacije o izborima te potaknuti politi?ke stranke i kandidate da tijekom svojih kampanja i u svojim izbornim programima uklju?uju mlade ljude.

Glavni su sudionici debate bili: ,Ana Silvestri? (HDSSB ,ABH, HRAST), Monika Bogelji? (Laburisti), Renata Šeperi? Petak (HSLS), Atana Grbi? (ORAH), Danko Kobali (SU) te Damir Pavlek (Zeleni). Ono što je bilo zanimljivo ve?ini sudionika debate jest i ?injenica da dvije vode?e stranke u Hrvatskoj, HDZ i SDP, nisu poslali svoje predstavnike na debatu.

Foto: Alen Vlahovi?Sudionici su prije po?etka debate ispunjavali upitnike na osnovu kojih su dobivali pitanja tijekom debate.  Cijeli format debate uklju?ivao je dvosatnu raspravu o pet klju?nih tema vezanih za mlade u Europi. Kandidati su raspravljali o obrazovanju i zapošljavanju, socijalnoj politici, sudjelovanju mladih i politika mladih, budu?nosti Europe te o predsjedavanju Europskom komisijom. Svaki kandidat imao je 60 sekundi da ukratko pojasni stavove svoje stranke o svakoj pojedinoj temi i svi su imali mogu?nost na dvije replike za svaku temu. U raspravi je tako?er sudjelovala i publika izravnim pitanjima za kandidate, a debati se moglo prisustvovati ?ak i putem Twittera.

Europa: 5,5 milijuna nezaposlenih i 13 milijuna mladih traži svoj prvi posao

Damir Pavlek posebno je naglasio da moramo znati što želimo i stvari uzeti u svoje ruke. Postoji vizija Europe me?utim teško dopire do mladih. Osvrnuo se i na aktualnu gospodarsku situaciju: Današnja situacija u Europi iznimno je teška, gospodarstvo ne služi ?ovjeku, ve? ?ovjek mora služiti gospodarstvu i tu dolazi do problemaStvar je veoma komplicirana i nastali su problemi koji zahtijevaju korjenite promjene, nadodao je.

Foto: Screenshot/twitter.com/slayeremmeDanko Kobali, kao predstavnik umirovljenika, imao je težak zadatak jer je morao predstaviti program kojim bi pružio priliku mladima i poticao ih na politi?ku aktivnost. S druge strane, znamo da je položaj umirovljenika iznimno težak i da su te dvije skupine najugroženije na socijalnoj ljestvici. Kobali se više doticao umirovljenika nego same mladeži. Isticao je problem niskih mirovina i ukazao na to da socijalna strategija ne smije biti trošak, ve? rješenje za boljitak.Na postavljena pitanja ve?inom je davao primjere iz vlastitog života, a na pitanje djelovanja na mlade i umirovljenike u slu?aju da je odabran u EU parlament, nije dao odgovor.

Predstavnica ORAH-a, Atana Grbi?, tako?er je poticala na aktiviranje i djelovanje u okvirima naših mogu?nosti i u skladu s našim resursima. Teško je za o?ekivati promjene od vrha EU zbog razlika u državama, ali isto tako i parlament nema ovlasti za neke podrobnije promjene, nadodala je.

Renata Šepari? Petak na debatu je po mišljenju mnogih, došla najpripremljenija izme?u svih kandidata. Iznijela je statisti?ke podatke koji ulaze u kategoriju zar je to stvarno tako? 5,5 milijuna nezaposlenih mladih u Europi te 13 milijuna mladih traži svoj prvi posao. Posebno je naglasila da fondove EU treba uložiti upravo u zapuštenu društvenu infrastrukturu i samim time ?e se smanjiti po?etni kapital. Istaknula je jedan novi program koji uklju?uje Poslovne an?ele. To su osobe koje bi provele pet godina uz novozaposlenu mladu osobu kako bi ju što bolje pripremila za posao koji ?e kasnije samostalno obavljati. Trebali bismo tako?er poraditi na zajedni?kim projektima, podignuti razinu gospodarstva te poticati poduzetništvo. U poduzetništvu mlade, kreativne i perspektivne osobe najviše dolaze do izražaja, zaklju?ila je Renata Šepari? Petak.

Najmla?a sudionica debate bila je Monika Bogelji? koja je sa svoje 23 godine direktno svrstana u kategoriju mladih.  Smatra da svaka država mora imati svoj model po kojem ?e funkcionirati i time poticati zapošljavanje mladih. Isto tako vjeruje da su mladi dosta nezainteresirani za politiku pa je politika nezainteresirana za njih.

Foto: Alen Vlahovi?

Ana Silvestri?: Mladi o?ekuju da im sve padne s neba

Najviše burnih reakcija kod publike izazvala je pak Ana Silvestri? koja je izjavila: Mladi o?ekuju da im sve padne s neba. Nakon te izjave, publika se pobunila i brojni su mladi negodovali. Silvestri? je jedina je bila za manje Europe i jedina od svih kandidata bila je protiv toga da mla?i od 18 smiju glasati na izbore. Tijekom cijele debate konstantno je isticala da je u cijeloj pri?i zapravo problem gospodarstvo što nema prevelike veze s uklju?ivanjem mladih u politiku te njihov položaj.

Foto: Screenshot/twitter.com/mladibirajuCijela debata imala je dobar cilj. Me?utim, oskudna je realizacija taj cilj stavila u drugi plan. Kandidati su se više oslanjali na neke sporedne teme i probleme koje mu?e njihovu stranku, nego na samu mladež. 60 sekundi predvi?enih za smislene i argumentirane stavove, ve?ina je predstavnika iskoristila tek za svoju propagandu. Zanimljiv je bio jedan tweet tijekom rasprave: 60 na?ina za potratiti 60 sekundi. Nijedan kandidat nije ponudio konkretan program kako bi se realizirao projekt za mlade. Odgovori su bili ve?inom ?injenice koje nas ionako svakodnevno zabrinjavaju i rješenja za istaknute probleme zasad nisu prona?ena.

Tekst: Alen Vlahovi?Više o


©2019 Televizija Student