Elektroničko glasanje moguće rješenje?

Diljem svijeta nalaze se brojne zemlje koje imaju utjecajnu ili veliku dijasporu, koja se kao takva želi uklju?iti u izborni proces svoje države porijekla. Ve?ina je zemalja iskoristila ili razmotrila tu mogu?nost, no u posljednjih dvadesetak godina nailazi se na trend dodjeljivanja prava glasa za dijasporu, prije svega u post-konfliktnim zemljama. Tihana Bartulac Blanc, koja se specijalizirala u podru?ju izbora u poslijeratnim i tranzicijskim zemljama, svoju je prezentaciju posvetila upravo toj temi. Obradila je sva podru?ja i probleme vezane za dijasporu, poput mogu?nosti prijevare, velikim troškovima, vremenskim rokovima te izazovima tehni?ke prirode. U pogledu na inovacije osvrnula se na hrvatski izborni sustav, koji je jednak kao i u novozelandski. U Novom Zelandu djeluje, u Hrvatskoj ne jer se radi o druk?ijem kontekstu država. Budu?nost za Hrvatsku vidi u elektroni?kom glasanju, no naglašava uz oprezno korištenje, budu?i da taj na?in glasanja za sobom povla?i druge probleme.

Raspravu su, potaknuti temom dijaspore, sudionici nastavili u tonu nacionalnih manjina koja je nezaobilazna tema na dnevnom redu ve?ine modernih zemalja. ?lan Odbora za Ustav, Poslovnik i politi?ki sustav, Milorad Pupovac, , osvrnuo se na broj nacionalnih manjina u Hrvatskoj koji je smanjen za 1 milijun tokom godina. Hrvatsko društvo ne vidi kao cijelinu, ve? podijeljeno. Fokusnu to?ku stavlja na zaštitu tajnosti bira?kog postupka i zaštite privatnosti na bira?kom mjestu, jer dok god se bira?i koji glasaju za zastupnike svoje nacionalne manjine moraju koristiti izbornim listi?em druge boje, tajnosti i privatnosti nema.

Dekan Fakulteta politi?kih znanosti, Nenad Zakošek, naveo je kako bi manjine tako?er trebale stvarati savezništva, me?usobno integrirati na multikulturalnoj, a ne nacionalnoj osnovi. Tako?er, predstavnici manjina bi trebali ulaziti u savezništva uvijek, a ne samo prije izbora. Zakošek to savezništvo smatra inovacijom za ravnopravnost manjina. Istraživa? GONG-a Duje Prkut, smatra da su promjene i više nego bitne, ali da treba po?eti od onoga što se može promijeniti sada. Reviziju na?ina izbora manjina navodi kao bitnom, pri ?emu bi kriterij brojnosti trebao biti klju?an. Brojnija manjina trebala bi imati svoje zastupnike u parlamentu.

Piše: Lorena Ouahchia


Više o


©2019 Televizija Student