Ekonomski oporavak i pravednost u visokom obrazovanju

array(2) { [0]=> int(62) [1]=> int(64) }

Sajam stipendija i visokog obrazovanja: pove?anje pristupa visokom obrazovanju kao ekonomska nužnost

 

Ne mora se pristupati pitanju jednakih prilika u obrazovanju samo iz perspektive solidarnosti, jednakosti i društvene pravde. I ekonomskom logikom se lako može do?i do zaklju?ka da je nužno osigurati jednakost pristupa obrazovanju želimo li iza?i iz ekonomske krize te razviti ekonomiju utemeljenu na znanju. Prema podacima OECD-a*, država bi trebala ulagati u pove?anje pristupa visokom obrazovanju za sve društvene skupine jer je prosje?na stopa povrata za javna ulaganja u visoko obrazovanje po studentu 300-400%, s ukupnim neto profitom za državu od 60.000 EUR, za vrijeme trajanja životnog vijeka pojedinca.

Sajam stipendija i visokog obrazovanja, koji organizira Institut za razvoj obrazovanja (IRO) 13. listopada 2015. u Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu te 15. listopada 2015. na Sveu?ilišta u Rijeci, zagovara ve? 11. godinu za redom potrebu kontinuiranog unapre?ivanja pristupa visokom obrazovanju za sve društvene skupine.  Više informacija o Sajmu i prate?em programu dostupno je na www.stipendije.info.

 

Prema podacima Eurostata u Hrvatskoj je 2014. bilo 32,2 % visokoobrazovanih u dobnoj skupini od 30-34 godina starosti, dok je prosjek EU-28 iznosio 37,9%. Europska unija postavila je za cilj da se do 2020. zemlje ?lanice EU približe cilju od 40% visokoobrazovanih u dobnoj skupini od 30-34 godina starosti. Kreatori politika visokog obrazovanja suo?avaju se s izazovom kako proširiti pristup visokom obrazovanju. „Ako se uzme u obzir negativan demografski trend u Hrvatskoj, evidentno je da Hrvatska morati mora nastaviti s implementacijom konkretnih mjera kojima se aktivno poti?e širenje pristupa visokom obrazovanju za društvene skupine koje tradicionalno ne sudjeluju ili koje pak imaju otežan pristup visokom obrazovanju“ – isti?e Ninoslav Š?ukanec, izvršni direktor IRO-a.

Pristup i uspjeh u studiju ne ovise samo o akademskim sposobnostima, ve? i o uvjetima za studiranje koji se razlikuju izme?u razli?itih društvenih skupina pojedinaca, pa su tako mogu?nosti za uspješan upis i tijek studija ve?e za neke pojedince u odnosu na druge. To se posebno odnosi na studente ?iji su roditelji završili samo osnovnoškolsko obrazovanje ili trogodišnje srednje škole te na studente ?iji su roditelji nižeg imovinskog statusa.

Briga za socijalnu dimenziju studiranja važna je i kako bi se studentima pomoglo u pokrivanju zna?ajnih ukupnih troškova studiranja. Ukupni semestralni troškovi studiranja po studentu u Hrvatskoj iznose u prosjeku 15.755 kn, odnosno 31.510 kn godišnje, prema podacima istraživanja EUROSTUDENT iz 2011. godine.  Prema tom istraživanju, ?etiri od pet hrvatskih studenata oslanjalo se na obitelj za pokrivanje tih troškova, dok je oko 28% studenata primalo stipendiju. Prosje?ni iznos stipendije u Hrvatskoj je bio 807 kn mjese?no (4.035 kn po semestru), što je premalo za pokrivanje ukupnih troškova studija. U prosjeku semestralni troškovi školarina i upisnina iznosili su 2.816 kn, dok su troškovi života iznosili gotovo pet puta više: 12.939 kn. Više od polovice troškova života otpadalo je na smještaj studenata (3.992 kn) te hranu i odje?u (3.763 kn).

U zemljama OECD-a osoba s visokim obrazovanjem je u 2010. zaradila u prosjeku 67% više od osobe sa završenom srednjom školom.* Država ostvaruje povrat uloženih sredstava kroz ve?i porez na dohodak visokoobrazovanih gra?ana te kroz druge uštede. Visokoobrazovani žive dulje, vjerojatnije je da ?e glasati i skloniji su ve?oj podršci za ostvarivanje jednakih prava manjina.* Visoko obrazovanje pomaže pojedincima da zadrže ili lakše promijene posao tijekom recesije te imaju pristup bolje pla?enim poslovima.* Visoko obrazovanje stoga stvara dobrobit, i za zajednicu i za pojedinca. Spomenute teme bit ?e predmet izlaganja i diskusija na brojnim doga?anjima u okviru programa Sajma stipendija i visokog obrazovanja na kojima ?e sudjelovati nosioci politika, studenti, zaposlenici visokih u?ilišta i šira javnost. Detaljnije informacije o Sajmu i program doga?anja dostupni su na web stranici Stipendije.info (www.stipendije.info/hr/sajam) i na Facebook stranici Tražim stipendiju (www.facebook.com/trazim.stipendiju).

* Izvor podataka: Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Organizaciju ovogodišnjeg Sajma omogu?ile su potpore brojnih partnera: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, Primorsko Goranska županija te Grad Rijeka (Donatori i pokrovitelji), Ministarstvo obrazovanja, znanosti i sporta Republike Slovenije, Centar Republike Slovenije za mobilnost i europske programe obrazovanja i usavršavanja (CMEPIUS) i Veleposlanstvo Republike Slovenije (Zemlja partner), Nacionalna i sveu?ilišna knjižnica u Zagrebu i Sveu?ilište u Rijeci (Glavni Partneri) te RIT Croatia, UniWorld i slovenska sveu?ilišta Sveu?ilište u Ljubljani, Sveu?ilište u Mariboru, Sveu?ilište u Primorskoj (Srebrni sponzori).

***

Institut za razvoj obrazovanja (IRO) utemeljen je 1999. godine kao neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi politika visokog obrazovanja u Hrvatskoj. IRO se ve? šesnaest godina sustavno bavi visokim obrazovanjem, posebice u podru?jima financiranja visokog obrazovanja, jednakosti pristupa visokom obrazovanju, povezivanja visokog obrazovanja s tržištem rada te akademske mobilnosti, a od 2005. godine jednom godišnje organizira Sajam stipendija i visokog obrazovanja na kojemu se predstavljaju stipendije, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim gra?anima za visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu. Sajam stipendija i visokog obrazovanja doga?aj je neprofitnog karaktera od iznimne važnosti za hrvatsku akademsku zajednicu i društvo u cjelini te je u 11 godina svojeg postojanja postao jedan od najvažnijih doga?aja u visokom obrazovanju u Južnoj i Jugoisto?noj Europi.

Kako je bilo na prošlogodišnjem Sajmu stipendija i visokog obrazovanja, možete vidjeti u videu:

http://www.stipendije.info/hr/sajam/o_sajmu.

 

Tekst i fotografije: Sajam stipendija


Više o


©2019 Televizija Student