„Dovoljna je politička volja, povjerenje, glasački listić i olovka“

Sudionici i prezenteri mnogo su pažnje posvetili upravo popisima bira?a, koji su bili tema tre?eg panela na Sajmu. Svoja su stru?na mišljenja izložili profesor politi?kih znanosti na University of Florida Research Foundation, David Smith, te Nikolai Vulchanov, konzultant za izborne promatra?ke aktivnosti s višegodišnjim me?unarodnim iskustvom.
Smith je u svojoj prezentaciji govorio o pokušajima ograni?avanja bira?kog prava kroz razne pravne mehanizme i primjera s ameri?kih izbora 2012.godine iz savezne države Florida. Na tim je primjerima pokazao kako takvi mehanizmi mogu utjecati na glasanje pojednih skupina bira?a. Zanimljivo je napomenuti ti zakoni ne uklju?uju registraciju bira?a, onakvu kakva je kod nas u praksi, niti njihovu identifikaciju. Kako bi bira? pristupio izborima ne mora pokazati osobnu iskaznicu, dovoljna je registracija (koja je mogu?a i online) za odre?enu izbornu jedinicu u kojoj se bira? nalazi. Radi neidentifikacije izborima su mogli pristupiti i nedržavljani koji posjeduju voza?ku dozvolu ili broj socijalnog osiguranja. Stoga je u Floridi donešena odluka da se o?iste potencijalni nedržavljani sa bira?kih popisa. Inicijalno je identificirano 180 000 ljudi koji su bili potencijalni nedržavljani. Kasnije je ta brojka svedena na 2 625 te je ta lista poslana u SOE na ‘?iš?enje’. Ve?inom su na listi ?iš?enja bili Latinoamerikanci, njih 50%, dok je bijelaca bilo 14%. Smith je jedan od ljudi koji su pokrenuli tužbu protiv te odluke ?iji se ishod još o?ekuje.

Birokracija i administracija, krilatice su prezentacije Nikolaia Vulchanova. Navodi da se temeljna gra?anska i politi?ka prava ostvaruju putem upravnog postupka upisa u popise bira?a na odre?enom bira?kom mjestu. Klju?no je skupiti to?ne i uklju?uju?e popise bira?a kako bi se izgradilo i održalo povjerenje gra?ana, a i takvi popisi osiguravaju univerzalno bira?ko pravo njihovih aktera. Ono što je ujedno i najvažnije, time bi se sprije?ile mogu?e prijevare i malverzacije na sam dan izbora. Karika koja predstavlja najve?i izazov vjerodostojnosti popisa bira?a jesu bira?i iz dijaspore. Problem se javlja zato što bi popisi tih bira?a mogli biti zloupotrebljeni, budu?i da samo neki od njih na mogu glasati u zemlji u kojoj se izbori provode. Ažuriranje, akumulacija i obrada osobnih podataka bira?a dovode do finalnog proizvoda- to?nih bira?kih popisa! Do toga može do?i samo ako administrativni službenici obavljaju svoje dužnosti onako kako bi trebali, no i gra?ani trebaju doprinjeti tako da svoje to?ne osobne podatke dostave unutar zadanih zakonskih okvira. Kona?ni nositelj odgovornosti je dakako država. Za kraj je Vulchanov naveo kako tehnologija nije uvjet za pravednu provedbu izbora te da se dobri rezultati se mogu posti?i i klasi?nim glasovanjem.

Piše: Maria Prkut


Više o


©2019 Televizija Student