Dekan FFZg-a postao jedan od najizglednijih kandidata za rektora UNIZg-a!

Dosadašnji rektor Sveu?ilišta u Zagrebu Aleks Bjeliša, nakon 8 godina dobiva novog nasljednika,a jedan od mogu?ih kandidata je Damir Boras. Zahvaljuju?i svojim kvalifikacijama, dugogodišnjim iskustvom i pozicijom na Filozofskom fakultetu, dobio je povjerenje Vije?a društveno-humanisti?kog podru?ja te se približio poziciji rektora sveu?ilišta. Ovo je tek drugi krug izbora, a tko ?e zamijeniti dosadašnjeg rektora, na vidjelo ?e izi?i u travnju.

Novi rektor bira se na mandat od ?etiri godine, za razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2018. Natjecati se za ulogu rektora mogu redoviti profesori ili redoviti profesori u trajnom zvanju Sveu?ilišta u Zagrebu.

U skladu s Uputama, ovlašteni su predlagatelji kandidata za rektora zagreba?kog Sveu?ilišta vije?a podru?ja ili najmanje tri sastavnice, pri ?emu svaki ovlašteni predlagatelj može dati samo jedan prijedlog za izbor rektora. Službenu listu predloženika te njihove programe rada i životopise, Izborno povjerenstvo objavit ?e na mrežnoj stranici Sveu?ilišta u Zagrebu do 25. ožujka ove godine.

Tekst: Lana BeneViše o


©2019 Televizija Student