Dan dobrodošlice stranim studentima

zagreb,300800 zgrada-pravni fakultet foto:mario dujic -nov-

Putem ovog programa sudjeluju strani studenti koji su dio projekta me?unarodne razmjene. Predvi?eno je da sve?ano otvaranje zapo?inje govorom prorektorice Sveu?ilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Blaženkom Divjak. Program je organiziran na na?in da se predstavljaju projekti vezani uz me?unarodnu aktivnost.

Ujedno, predstavlja se mogu?nost studiranja na engleskom jeziku kao i poduka stranih studenata hrvatskom jeziku kako bi se lakše snašli u Zagrebu te proširili krug ljudi. Socijalizacijom naši studenti ?e stranim studentima pokazati sve mogu?nosti studiranja u Zagrebu i ujedno pokazati studentski na?in života iz perspektive hrvatske mladeži. Informacije Sveu?ilišta u Zagrebu su pokazale da ?e tijekom ljetnog semestra 2013./2014. godine na razmjeni sudjelovati 350 studenta iz programa Erasmus.

Nakon sve?anog otvaranja, u ve?ernjim satima Erasmus organizira i party gdje se svi mogu opustiti i bolje upoznati. Party se održava u Hemingway baru na Tuškancu gdje ?e studenti imati besplatno pi?e u happy houru u razdoblju od 23 sata do 1 u no?i. Na taj na?in strani studenti ?e vidjeti i upoznati ?ari izlazaka sa svojim budu?im kolegama.

Tekst: Mateja Vu?kovi?Više o


©2019 Televizija Student