Konferencija GONG

Zavirite u režiju Televizije Student

U maloj režiji TVS-a gotovo uvijek ?ete prona?i njega. Zadužen za tehni?ki dio programa, Mislav Š?ukanec Rezni?ek pazi da se emitira sve što se treba emitirati, radi jinglove i snima voditelje. “Mali od režije” je zapo?eo je kao jedan od urednika, ali ubrzo je prevagnula njegova ljubav prema tehnici i njegovo razumijevanje u opremu na Televiziji Student. Mislav je talentiran tehni?ar, no ?ak i on nailazi na probleme. Kaže da su poteško?e normalne u stvarima s kojima se prvi puta susre?e. Tada se mora malo potruditi kako bi ih riješio, a to mu zasada ide. Najve?i problem mu je uskladiti sve svoje obveze i pobrinuti se da cijela Televizija tehni?ki…

Zaključak izbornih inovacija

Dvodnevna konferencija završila je Panelom 8, zadnjim panelom, kojim se pokušalo sveobuhvatiti interaktivne panele. Panelisti su se završim rije?ima osvrnuli konkretno na izborni sustav. Pe?a Grbin, izaslanik Predsjednika Hrvatskog sabora, smatra da sustav s ovim izbornim jedinicama, nije dobar. Zato što na neki na?in izabrani predstavnici iako birani po višemandatnim opozivima ne predstavljaju ljude koji su ih birali. Dakle, ne predstavlja volju gra?ana kakva bi se postigla da je cijela Hrvatska izborna jedinica.Izborni sustav preba pratiti uzor na novi zeland i njema?ku, gdje je nacionalna lista definirana brojem mjesta u parlametnu, a gra?ani sami izabiru tko ?e ih predstavljati. Bitan mu je sustav koji bi bio demokrstski, gdje bi predstavnici…

News bar i Politika kao matematika

Elita hrvatske politi?ke satire sastaje se na internet portalu „News bar“. ?lanovi pokrivaju dnevne doga?aja imitiraju?i rad „ozbiljnih“ portala. Radom su zapo?eli 1. Travnja. 2012. Godine. Kao alat za iskazivanje apsurdnosti odre?enih situacija, izme?u ostalog koriste fotomontažu, tektove pune britkog humora i pomalo izmjenjene citate slavnih posvijesnih li?nosti kao što su Ante Star?evi?, Eugen Kvaternik, Super Mario i sli?no. Kažu da su jedan od rijetkih takvih portala, budu?i da smo još uvijek mlada demokracija. Tako?er, isti?u kako je prije postojala doslovna fizi?ka sila koja je sprije?avala ikoga da posprdno govori o „vode?ima“. Danas satira izražava mo?, superiornost ako kritiziramo na duhovit na?in nekoga nižeg praga inteligencije: „Svi ismijavaju Keruma, ali…

Palestinin jedinstveni izborni proces

Predzanji panel, sedmi po redu od 8 glavnih, interaktivnih panela, pokrenuo je godspodin Ammar Al Dwail s Birzeit Sveu?ilišta u Palestini . Bio je dio Palestinske izborne komisije, nadzornik u Sudanu, Jordanu, Libanonu 2005. I 2006.godine. Pod sloganom „One man, one vote, one time“ djelovali su palestiski izbori. Jako rijetko ih imaju te sada to žele poboljšati s novim sistemom koji ne postoji nigdje drugdje, ?ak ni u knjigama, ve? samo u Palestini. Taj model je baziran na gra?anima, zato što 60% palestinaca ne živi u Palestini. Oni se moraju se registrirati na internetu, web stranici PNC registracijske kampanje. Bit je da se daje momentum participacije na izborima. Predsjednik Carter,…

Utjecaj društvenih medija na izborni proces

Drugi dan me?unarodne konferencije u organizaciji GONG-a zapo?eo je petim panelom i uvodnom rije?i moderatorice tog panela, Anom Bena?i?, novinarke Net.hr-a. Nakon što je predstavila sve paneliste, gospo?a Giovanna Maiola, iz Instituta za istraživanje medija Osservatorio di Pavia, zapo?ela je svoju prezentaciju. Posljednjih dvadesetak godina, Maiola sudjeluje u medijskim istraživanjima, ?iji je rezultat dolazak do zajedni?kih me?unarodnih na?ela u novinarstvu. Kaže da u Americi društveni mediji imaju veliki utjecaj na „obi?ne“, stare medije kao i na izborni proces. Glavni politi?ari otvarali su svoje twitter stranice kako bi postali interaktivni s ljudima. ?im je kampanja završila, ugasili su stranice jer su bili dosadni. Stariji mediji skromni su u tehni?kim mogu?nostima, te…

Izbori za EU parlament i Piratska stranka

U vrijeme odvijanja Panela 2 i 3, u drugoj dvorani zanimljivim i aktualnim temama bavili su se sudionici popratnih panela. Prvi se dotaknuo izbora za europski parlament. Gospo?a Violeta Stani?i?, iz Ureda za informiranje Europskog parlamenta, koji se nedavno po?eo formirati u Hrvatskoj, govori o prošlogodišnjim kampanjama za izbora za europski parlament i o samoj transparentnosti rada institucija u Europskoj uniji, kao i razumijevanju njihovih zna?aja. Sa sloganom „There is always time to vote“ 2009. godine krenulo se s kampanjom u svim ?lanicama EU, koje su bile prilago?ene specifi?nom nacionalnom jeziku i samoj kulturi, ne bi li se potaknula izborna participacija. Isto tako, istaknuto je da su mladi involvirani u…

Nove tehnologije u izbornom procesu

Nove tehnologije zasigurno bi ubrzale izborni proces i poboljšale kvalitetu samog provo?enja. No što je s onim zemljama koje nemaju sredstava za nove tehnologije? Isto tako, da bi uop?e mogli pristupiti glasanju, bira?i moraju biti identificirani. Pri analizi procesa identifikacije bira?a, trebamo biti svjesni da oni mogu postati problem kada ne postoji volja za njihovom provedbom. Me?unarodne i doma?e organizacije koje se bave zagovaranjem rijetko uzimaju taj problem u obzir prilikom ocjene pojedinih izbornih procesa. Neki od razloga zbog kojih gra?ani nisu u mogu?nosti udovoljiti zahtjevima za identifikaciju su potpuni nedostatak dokumentacije, ?esto zbog siromaštva. Primjer su siromašne zemlje koje prevladavaju u Latinskoj Americi i Africi. Identifikacijski dokumenti se napla?uju,…

„Dovoljna je politička volja, povjerenje, glasački listić i olovka“

Sudionici i prezenteri mnogo su pažnje posvetili upravo popisima bira?a, koji su bili tema tre?eg panela na Sajmu. Svoja su stru?na mišljenja izložili profesor politi?kih znanosti na University of Florida Research Foundation, David Smith, te Nikolai Vulchanov, konzultant za izborne promatra?ke aktivnosti s višegodišnjim me?unarodnim iskustvom. Smith je u svojoj prezentaciji govorio o pokušajima ograni?avanja bira?kog prava kroz razne pravne mehanizme i primjera s ameri?kih izbora 2012.godine iz savezne države Florida. Na tim je primjerima pokazao kako takvi mehanizmi mogu utjecati na glasanje pojednih skupina bira?a. Zanimljivo je napomenuti ti zakoni ne uklju?uju registraciju bira?a, onakvu kakva je kod nas u praksi, niti njihovu identifikaciju. Kako bi bira? pristupio izborima…

Elektroničko glasanje moguće rješenje?

Diljem svijeta nalaze se brojne zemlje koje imaju utjecajnu ili veliku dijasporu, koja se kao takva želi uklju?iti u izborni proces svoje države porijekla. Ve?ina je zemalja iskoristila ili razmotrila tu mogu?nost, no u posljednjih dvadesetak godina nailazi se na trend dodjeljivanja prava glasa za dijasporu, prije svega u post-konfliktnim zemljama. Tihana Bartulac Blanc, koja se specijalizirala u podru?ju izbora u poslijeratnim i tranzicijskim zemljama, svoju je prezentaciju posvetila upravo toj temi. Obradila je sva podru?ja i probleme vezane za dijasporu, poput mogu?nosti prijevare, velikim troškovima, vremenskim rokovima te izazovima tehni?ke prirode. U pogledu na inovacije osvrnula se na hrvatski izborni sustav, koji je jednak kao i u novozelandski. U…

“Direktna demokracija može se ostvariti”

  „Bez pojedinaca nema ni društva, i oni su važni akteri!“, istaknuo je Smári McCarthy u svojoj prezentaciji Demokratska likvidnost, kojom je otvorio prvi panel konferencije. Svi bi trebali biti uklju?eni u demokraciju i politi?ki život onoliko koliko to sami žele, bez pritiska na ve?u ili manju uklju?enost. Osvrnuvši se na to spominje delegirani glas, to jest prijenos prava na osobu od povjerenja koja bi ga iskoristila. Baš zato bi trebao biti opcija pri glasanju, kao i tradicionalne dvije, sudjelovanje u izborima, kada se izjašnjava zaokruživši da ili ne, ili apstiniranje, odnosno suzdržanost od glasanja. Upozorava na bitan problem moderne demokracije, nedostatak likvidnosti i uklju?ivanje gra?ana u stalno kretanje politike,…

Sajam izbornih inovacija – poziv na promjenu!

Prošao je i prvi dan me?unarodne konferencije GONG-ova Sajma izbornih inovacija. U sveukupno 6 panela (4 glavna i 2 popratna) sudionici su mogli dobiti odgovore na pitanja o demokraciji od uglednih gostiju iz SAD-a, Velike Britanje, Islanda, Bugarske, Slovenije i Palestine, te panelista koji su za?inili raspravu nakon prezentacija. U Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici u Zagrebu, djelatnici GONG-a ugostili su sudionike konferencije i pobrinuli se da im ništa ne nedostaje, što im je i uspjelo, a to dokazuje i sama ?injenica da je velika ve?ina ostala cijeli dan na panelima. Konferenecija je službeno zapo?ela pozdravnim govorima u kojima su se obratili istaknuti ljudi iz života politike; Berto Šalaj, predsjednik Vije?a…

©2019 Televizija Student