PROMO SPOT UDRUGE JEDNI ZA DRUGE

Udruga „Jedni za druge“ djeluje od 2008. godine, a njezine aktivnosti odvijaju se na podru?ju grada Zagreba. Od po?etka rada usmjerena je na pružanje psihosocijalne podrške i rehabilitacije djeci s teško?ama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, te provo?enje programa resocijalizacije ovisnika o psihoaktivnim tvarima.

Osnovna vrsta aktivnosti koju provode je terapija jahanjem, koju postižu ciljeve u vezi rehabilitacije osoba s invaliditetom i resocijalizacije bivših ovisnika.

Udruga trenuta?no broji 122 ?lana, a korisnici su djeca s teško?ama u razvoju i osobe s invaliditetom; apstinenti – bivši ovisnici o alkoholu i psihoaktivnim tvarima, te ?lanovi obitelji naših korisnika. Udruga obuhva?a djecu s Down syndromom, djecu i mlade s cerebralnom paralizom i lakšim intelektualnim teško?ama; mlade te odrasle osobe s multiplom sklerozom; osobe s razli?itim motori?kim teško?ama razli?ite etiologije (npr. razli?ita traumatska stanja nakon razli?itih ozljeda); djecu s ADHD sindromom; djecu s poreme?ajima iz autisti?nog spektra; djecu s govornim teško?ama; slijepe osobe i osobe s ošte?enjem vida; gluhe osobe i osobe s ošte?enjem sluha, te osobe s lakšim psihi?kim teško?ama. Od 2012. godine, omogu?avaju i rad za op?e dobro osobama uklju?enim u probaciju.

Sudjelovanjem razli?itih korisnika, naglašava se tolerancija i uvažavanje razli?itosti, a kroz aktivnosti terapije jahanjem, svi sudionici su ravnopravni u svojem sudjelovanju što utje?e na samoaktualizaciju i uspješan osobni rast i razvoj.
U realizaciji programa sudjeluju razli?iti stru?njaci – psiholozi, psihoterapeuti, terapeuti fizikalne medicine, radni terapeuti, licencirani dresurni jaha?i te vanjski stru?ni suradnici kao npr. psihijatri i fizijatri.

Svojim aktivnostima i pojavljivanjem u medijima, gdje prezentiraju rad Udruge, žele utjecati i na proces destigmatizacije u odnosu na obje ciljane skupine. Po objavi javnog poziva HRTa od 17. studenog 2014., jedna su od odabranih udruga koja je uklju?ena u humanitarnu akciju HRTa – „Uz nas niste sami“. Promotivni spot Udruge u trajanju od 30 sekundi služi boljoj prepoznatljivosti Udruge u javnosti i senzibiliziranju javnosti na teško?e svih korisnika.

 

Tekst i promo spot: Jedni Za Druge

 

https://www.facebook.com/UdrugaJedniZaDruge/

 

 


Više o


©2019 Televizija Student