Tagged aplikacije

Projekt ICT-AAC pomaže djeci razvijajući aplikacije za tablete

Projekt ICT-AAC (Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama) provode ?etiri fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i ra?unarstva, Edukacijsko-rehabilitacijski, Grafi?ki i Filozofski fakultet, nekoliko suradnih udruga te malih i srednjih tvrtki. 1. Poštovani gospodine Podobnik, mogli bismo re?i da je ve? sada projekt zaživio u Hrvatskoj….