Daily Archives: 10/04/2017

Inicijativa Hollaback održala flash-mob u centru Zagreba

li?no uznemiravanje je svako ponašanje na javnim mjestima izme?u neznanaca koje je neželjeno, uznemiravaju?e ili zastrašuju?e, a motivirano je pripadnoš?u osobe odre?enoj društvenoj skupini. Ono se naj?eš?e doga?a ženama i pripadnicima/ama LGBTIQ zajednice. Iako ga se naj?eš?e smatra benignim i zanemarivim problemom u najboljem slu?aju, a „tipi?nim“ ponašanjem ili komplimentom u najgorem, ono ostavlja zna?ajne…