Articles by Dina Cvek


O istinama i lažima u eteru raspravljalo 50 novinara

“U hrvatskom društvu retorika umire. Našu javnu komunikaciju obilježava sve ve?a manipulacija i sve slabija argumentacija, a bez retorike nema demokracije. Ono što zabrinjava jest izostanak polemi?nosti, monološka retorika i izostanak su?eljavanja”, rekao je komunikolog Branimir Stani? 19. studenoga u Matici hrvatskoj na tre?im Medijskim susretima te dodao da deficit demokrati?nosti dolazi sa smr?u retorike,…